Spesialiseringsprogram i psykoterapi

Utdanningen i skjematerapi er godkjent av Norsk psykologforening som obligatorisk program i spesialiteten psykoterapi.

– 13 samlinger over 3 år

– 160 timer kurs og 48 timer egenerfaring samt 91 timer veiledning

"Efter de respektive samlinger har jeg altid oplevet mig svært inspireret og med stor lyst til at komme tilbage i klinikken  for at praktisere de nye kundskaber."

- Flemming Pommer, psykolog

Arrangør: Norsk Forum for Skjematerapi i samarbeid med Norsk Forening for Kognitiv Terapi.

Tidsperiode: 15.03.23 – 21.03.25

Pris: 102 350

Søknadsfrist: 15. januar 2023

Meld deg påSe alle moduler

Kursdelen

160 timer


Undervisningen er modulbasert og følger de internasjonale retningslinjene til International Society of Schema Therapy (ISST). Det benyttes ulike pedagogiske former som forelesning, modell-læring, opplevelsesorientert undervisning, rollespill, gruppearbeid og refleksjon over egen klinisk praksis. Foreleserne er nasjonale og internasjonale ressurspersoner med kompetanse i de aktuelle temaene. Kursleder, psykologspesialist Erlend Aschehoug, er godkjent veileder i ISST og sørger for koordinering av utdanningsprogrammet.

Egenerfaring

48 timer


Da skjematerapi først og fremst retter seg mot pasienter med relasjonelle problemer har man i utdanningsprogrammet i stor grad vektlagt utvikling av relasjonskompetanse og egenutvikling hos kandidatene. Dette er vektlagt i undervisningsmodulene, både teoretisk og praktisk i form av ferdighetstrening, utforskning og bevisstgjøring av egne skjemaer og modi samt selvrefleksjon. Egenerfaring vil gi kandidatene en dypere forståelse av skjematerapi på et personlig plan.

I egenerfaringen tas det utgangspunkt i aktuelle temaer på modulene, og den foregår i smågrupper på 2-3 kandidater. Det settes av god tid til gruppearbeidet, og alle må prøve seg som terapeut, pasient og observatør. Foreleseren/-ene veileder kandidatene underveis. Mellom rollebyttene er det satt av tid til en refleksjonsrunde, noe som også gjøres i plenum etterpå. Kandidatene oppfordres også til å ta opp eget materiale eller materiale fra en pasient i plenum, tilknyttet spesifikke temaer. I dette arbeidet er foreleseren terapeut, mens kandidaten har rollen som pasient. Etter øvelsen åpnes det for innspill og refleksjoner i plenum.

Veiledning

91 timer


Det tilbys 91 timer veiledning i utdanningen, gitt av en psykologspesialist med sertifisering i skjematerapi. Veiledningen gis i grupper på maksimum fire kandidater, og den gis i hovedsak i forhold til opptak de har gjort av egne terapier. Kandidatene må følge minimum fire pasienter og ha minst 25 terapitimer med hver. En av pasientene må ha en personlighetsforstyrrelse eller avvikende personlighetstrekk, og de øvrige skal være egnet for modusarbeid. Det er krav om innlevering av fire videoer, hvor det forut skal sendes en skriftlig redegjørelse for fokus i terapien og en problemstilling. For to av videoene skal det også leveres skriftlige kasusformuleringer. Veileder vil vurdere hvert opptak ved hjelp av Schema Therapist Competency Rating Scale (STCRS). Regelmessig veiledning på opptak av kandidatenes egne terapier har vist god nytteverdi i forhold til å styrke hans/hennes kunnskaper og ferdigheter som terapeut.

Skjematerapi er en integrativ psykoterapimodell som kombinerer elementer fra tilknytningsteori, psykodynamisk terapi, gestaltterapi, emosjonsfokusert terapi og kognitiv atferdsterapi (Vreeswijk, Broersen & Nadort, 2012). Det er en utbredt terapitilnærming som stadig har fått nye anvendelser, og den benyttes i dag overfor barn, ungdom og voksne og gis i form av individualterapi, parterapi, familieterapi og gruppeterapi. Den benyttes også i kriminalomsorgen.

For å delta på kurset må du ha norsk autorisasjon som psykolog og du må ha fullført Psykologforeningens fellesprogram.

Pris for hele spesialiseringsprogrammet er kr 128 200,- som dekker alle kursmodulene inkludert egenerfaring og 104 veiledningstimer forutsatt at man tar den kombinasjonen av individuell og gruppeveiledning som tilbys. Utgifter i forbindelse med veiledning vil variere avhengig av om det er individualveiledning eller gruppeveiledning og hvor mange deltagere det er i gruppen. Pris pr. veiledningstime (45 minutter) er kr 1 350,- som da fordeles på antall deltagere i gruppeveiledning.  For å bli sertifisert må man levere eksamenvideo. Pris for skåring og skriftlig tilbakemelding per videoopptak på 45 min er kr 2 700,- Avslutningsvis må man melde seg inn i ISST for å bli sertifisert. Årskontingenten er 100 Euro. Medlemskap i ISST gir deg tilgang til en rekke ressurser på nettsiden til ISST.

Spesialiseringsprogrammet består av totalt 16 kursmoduler over tre år.

Det er krav om at kandidaten deltar på alle modulene for å få dem godkjent i spesialistordningen. Fravær fra enkeltmoduler må kompenseres for ved deltakelse på tilsvarende modul på etterfølgende kull. Det er kun fravær med sykemelding som aksepteres som gyldig fravær. Dersom man uteblir fra en kurssamling refunderes ikke kursavgiften.

Kursene holdes på Kongsvinger. Man må selv ordne med overnatting.

Det er kun Norsk psykologforening som kan godkjenne praksis, dette kan ikke gjøres av Norsk Forum for Skjematerapi. Se beskrivelsen av praksiskravene her: https://www.psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-utdanning/spesialistutdanningen/spesialitetene-i-psykologi-ny-ordning/utfyllende-bestemmelser-for-spesialitetene-i-psykologi-ny-ordning/spesialiteten-i-psykoterapi

Dette skriver Psykologforeningen om praksis på sine nettsider:

«Av de totalt 5 årsverkene praksis som psykolog skal minst 4 av årsverkene være i regelmessig praksis innen anerkjente og etablerte psykoterapeutiske metoder. I løpet av de 5 årsverkene skal psykologen arbeide på minst 2 tjenestesteder. Minst 2 av årsverkene må være innen psykisk helsevern eller fra fagfelt med dokumentert ekvivalens til psykisk helsevern, eksempelvis praksis fra rusfeltet eller andre fagfelt hvor man har arbeidet i tverrfaglige team. En må ha erfaring med undersøkelse og behandling av et variert spekter av psykiske lidelser og problemer, inkludert erfaring med alvorlige sinnslidelser og psykotiske tilstander. En må ha arbeidet med et bredt aldersspekter og med begge kjønn. I minst 1 av årsverkene skal psykologen ha jobbet i minimum 20 % med valgt behandlingstilnærming.»

I følge kravene til Norsk psykologforening må veiledningen være gitt av psykologspesialist og man må ha minimum 180 timer veiledning i løpet av fordypningsprogrammet (60 timer skal være knyttet til fellesprogrammet som man må ta før man begynner på fordypningsprogrammet, til sammen 240 timer).

I denne utdanningen forventes det at kandidaten selv dekker den resterende delen av veiledning, det vil si 100 timer, som kreves for godkjenning som spesialist

40 timer skal være individuell veiledning. Veiledning kan også gis i gruppe. Gruppen består da av maksimum fire psykologer som blir veiledet av en psykologspesialist.
I vår utdanning har veileder i tillegg en avansert sertifisering i skjematerapi.

For at veiledning skal kunne godkjennes skal man kunne dokumentere veiledning av minst to og opptil flere pågående eller gjennomførte behandlingsprosesser. Det inngås en gjensidig standardkontrakt for veiledning før veiledningen starter og gjøres løpende i veiledningstimene og gjennom veiledningsattest etter endt veiledning. Etter særskilt vurdering av fagutvalget for spesialiteten i psykoterapi kan annen type psykologspesialist godkjennes som veileder hvis denne har tilsvarende kompetanse. I spesielle tilfeller, og etter individuell søknad, kan psykologen få forhåndsgodkjent veiledning i inntil 40 timer av erfaren psykolog som ikke er spesialist.

I følge kravene til Norsk psykologforening må veiledningen være gitt av psykologspesialist. Etter særskilt vurdering av fagutvalget for spesialiteten i psykoterapi kan annen type psykologspesialist godkjennes som veileder hvis denne har tilsvarende kompetanse. I spesielle tilfeller, og etter individuell søknad, kan psykologen få forhåndsgodkjent veiledning i inntil 40 timer av erfaren psykolog som ikke er spesialist. I vår utdanning vil veileder i tillegg inneha en avansert sertifisering i skjematerapi.

Materialet må være fra din pågående praksis hvor du anvender skjematerapi. Veiledningen gis i hovedsak i forhold til opptak kandidaten har gjort av egne terapier. Kandidaten må følge minimum fire pasienter og ha minst 25 terapitimer med hver. En av pasientene må ha en personlighetsforstyrrelse eller avvikende personlighetstrekk, og de øvrige skal være egnet for modusarbeid.

Det er kun Norsk psykologforening som kan gi den endelige godkjenningen.

Godkjent deltagelse ved utdanningsprogrammet (oppmøte på samtlige kjernemoduler og 100 % fullført veiledning) og bestått eksamen honoreres med internasjonal sertifisering i skjematerapi.
NB! Det er krav om at kandidaten deltar på alle modulene for å få dem godkjent i spesialistordningen. Fravær fra enkeltmoduler må kompenseres for ved deltakelse på tilsvarende modul på etterfølgende kull dersom dette tilbys.

Kort om skjematerapi


  • Transdiagnostisk psykoterapimodell
  • Evidensbasert og integrativ behandlingsmetode
  • Nyere forskning viser at skjematerapi er meget godt egnet for behandling av relasjonsproblemer, personlighetsforstyrrelser og kompliserte psykiatriske tilstander.

ISST-standard

Programmet følger International Society of Schema Therapy (ISST) sine standarder for sertifisering slik at man mottar en internasjonal sertifisering i skjematerapi etter endt utdanning.

Godkjent av Norsk Psykologiforening

Norsk Psykologforening har godkjent utdanningen som
obligatorisk program til spesialiteten i psykoterapi.

Kursmodulene vil bli søkt godkjent som valgfritt spesialist- og etterutdanningskurs av Spesialitetskomiteen i psykiatri og av Spesialitetskomiteen i allmennmedisin.

Moduler og kursholdere 2023 - 2025

Frist for påmelding til sertifiseringsprogrammet er 15. januar 2023. Fristen for påmelding til enkeltstående kurs finner du nedenfor.

Innføring i skjematerapi

Kursholder: Erlend Aschehoug
Dato: 15. - 16. mars 2023
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 15.01.23

Personlighetsforstyrrelser og differensialdiagnostikk

Kursholder: Kristine Dahl Sørensen
Dato: 17. mars 2023
Kursavgift: 2 500,-
Påmeldingsfrist: 15.01.23

Kasusformulering i skjematerapi

Kursholder: Erlend Aschehoug
Dato: 11. – 12. mai 2023
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 15.03.23

Innføring i gruppeskjematerapi

Kursholder: Erlend Aschehoug
Dato: 31. august – 01. september 2023
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 30.06.23

Innføring i skjematerapi for barn og unge

Kursholder: Christof Loose
Dato: 04. - 05. september 2023
Kursavgift: 4 000,- (Online kurs)
Påmeldingsfrist: 15.06.23

Empatisk konfrontasjon

Kursholder: Neele Reiss og Erlend Aschehoug
Dato: 21. – 22. september 2023
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 01.09.23

Engasjementsfasen i gruppeskjematerapi

Kursholder: Erlend Aschehoug
Dato: 26. – 27. oktober 2023
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 20.08.23

Skjematerapi for barn og unge modul 2

Kursholder: Christof Loose
Dato: 23. - 24. oktober 2023
Kursavgift: 4 000,- (Online kurs)
Påmeldingsfrist: 15.06.23

Skjematerapi for barn og unge modul 3

Kursholder: Christof Loose
Dato: 20.-21. november 2023
Kursavgift: 4 000,- (Online kurs)
Påmeldingsfrist: 15.06.23

Chair Work in Schema Therapy

Kursholder: Remco van der Wijngaart
Dato: 23 - 24. november 2023
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 20. september 2023

Terapi for terapeuter

Kursholder: Eva Barkman og Erlend Aschehoug
Dato: Rullerende kurs med til sammen 3 samlinger i tidsrommet des 23 - des 24
Kursavgift: 5 000,- per gruppesamling
Påmeldingsfrist: 15.01.23

Skjematerapi for barn og unge modul 4

Kursholder: Christof Loose
Dato: 08. - 09. januar 2024
Kursavgift: 4 000,- (Online kurs)
Påmeldingsfrist: 15.06.23

Møt deg selv og dine skjemaer

Kursholder: Eva Barkman og Erlend Aschehoug
Dato: 25. – 26. januar 2024
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 01.11.23

Fine-tuning Imagery Rescripting

Kursholder: Remco van der Wijngaart
Dato: 15. - 16. februar 2024
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 15. desember 2023

Arbeidsfasen i gruppeskjematerapi

Kursholder: Erlend Aschehoug
Dato: 18. – 19. april 2024
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 20.02.24

Autonomifasen i gruppeskjematerapi

Kursholder: Erlend Aschehoug
Dato: 11. – 12. juni 2024
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 10.04.24

Body-Focused Interventions in Schema Therapy

Kursholder: Janis Briedis
Dato: 11. september – 13. september 2024
Kursavgift: 7 500,- (inkluderer lunsj alle dager)
Påmeldingsfrist: 15. juli 2024

Skjematerapi ved ulike former for avhengighet – From Addiction to Connection

Kursholder: Truus Kerstin
Dato: 24. – 25. oktober 2024
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 15.09.24

Schema Therapy for Eating Disorders

Kursholder: Susan Simpson
Dato: 06. februar – 07. februar 2025
Kursavgift: 5 000,- (inkluderer lunsj)
Påmeldingsfrist: 15. desember 2024

Skjematerapi ved emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

Kursholder: Remco van der Wijngaart
Dato: 20. - 21. mars 2025
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 15.01.25

Skjematerapi ved engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse

Kursholder: Kristine Dahl Sørensen
Dato: 12. - 13. juni 2025
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 15.05.25

Hvordan styrke den sunne voksne?

Kursholder: Erlend Aschehoug
Dato: 11. – 12. september 2025
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 15.08.25

Påmeldingsskjema til spesialiseringskurs i psykoterapi

Meld deg på

Har du spørsmål?

Vi svarer gjerne på det du lurer på.