Sertifiseringsprogram i skjematerapi

Sertifiseringsprogram i skjematerapi arrangert av Norsk Forum for skjematerapi i samarbeid med Norsk Forening for Kognitiv terapi. Programmet er godkjent av International Society of Schema Therapy (ISST) og Norsk Psykologforening.

Kursmodulene vil bli søkt godkjent av Legeforeningen som valgfritt spesialist- og etterutdanningskurs i allmennmedisin og i psykiatri.

Sertifiseringsprogrammet består av totalt 6 kurssamlinger. I tillegg til kurs kreves det 20 timers veiledning for standard sertifisering og 40 timers veiledning for avansert sertifisering.

"Skjematerapi er en behandlingsform som pasienter med langvarig eller kronisk problematikk forstår intuitivt. Jeg har fått veldig god utbytte av den toårige videreutdanningen i skjematerapi, både ved behandling og supplerende til utredning. Veiledningen jeg har hatt har vært av svært høy kvalitet, og har sammen med seminarene overgått de forventningene jeg hadde i forkant. Samtlige av meddeltakerne jeg har snakket med har sagt det samme."

- Christoffer Ødegård Hansen, psykolog

Arrangør: Norsk Forum for Skjematerapi i samarbeid med Norsk Forening for Kognitiv Terapi.

Tidsperiode: 15.03.23 – 15.03.24

Kursavgift: 30 000 (Veiledningsutgifter kommer i tillegg)

Søknadsfrist: 15. januar 2023

Meld deg påSe alle moduler

«Videreutdanningen i skjematerapi har vært svært lærerik og klinisk anvendbar. Kursene har vært varierte og gode med mye praktiske øvelser. Kombinasjon av individuell- og gruppeveiledning har hjulpet meg å bruke kunnskapen i praksis.»

- Astrid Moi Vårdal, psykolog

Skjematerapi er en integrativ psykoterapimodell som kombinerer elementer fra tilknytningsteori, psykodynamisk terapi, gestaltterapi, emosjonsfokusert terapi og kognitiv atferdsterapi (Vreeswijk, Broersen & Nadort, 2012). Det er en utbredt terapitilnærming som stadig har fått nye anvendelser, og den benyttes i dag overfor barn, ungdom og voksne og gis i form av individualterapi, parterapi, familieterapi og gruppeterapi. Den benyttes også i kriminalomsorgen.

Undervisningen er modulbasert og følger de internasjonale retningslinjene til ISST. Kursleder er godkjent veileder i ISST og sørger for koordinering av sertifiseringsprogrammet. Alle deltagere vil bli tildelt en veileder. Veiledningen kan skje i gruppe eller individuelt avhengig av ønske og muligheter. Deltagerne kan velge mellom standard sertifisering som innebærer 20 timer veiledning eller avansert sertifisering som innebærer 40 timer veiledning. Alle i sertifiseringsprogrammet oppfordres til å ta i bruk kollegaveiledningen aktivt gjennom hele utdanningsperioden.

Utdanning i skjematerapi berører ulike kompetanseområder. Følgende temaer vil bli gjennomgått i utdanningen:
Teoretisk modell og grunnleggende begreper i skjematerapi: Innføring i skjema – og modusmodellen, emosjonelle kjernebehov, definisjon av tidlig maladaptivt skjema med gjennomgang av de 18 spesifikke skjemaene slik de er definert av Jeffrey Young og uhensiktsmessige mestringsstrategier (Maladaptive Coping
Styles).
Kartlegging og kasusformulering: Skåring og tolking av spørreskjemaer, psykoedukasjon og kasusformulering.
Kognitive intervensjoner: Bruk av sokratisk metode i endringsarbeid, minnekort, tankefeller.
Opplevelsesbaserte intervensjoner: Visualiseringsøvelser, modusdialog, stolarbeid.
Relasjonelle intervensjoner: Avgrenset nyomsorg (limited reparenting), empatisk konfrontasjon, identifisere og
utforske tidlig maladaptivt skjema ved skjemaaktivering i terapirelasjonen, terapeutens egne skjemaer.
Atferdsfokuserte intervensjoner: Atferdseksperimenter, overkomme unngåelse, livsklisteret.

Du må ha embetseksamen som lege eller psykolog. I tillegg må du være i en arbeidssituasjon som omfatter direkte terapeutisk relasjon til samme bruker/klient/pasient over tid.

Kursavgift er kr 30 000,- som dekker alle 6 kursene i sertifiseringsprogrammet. Veiledningsutgifter kommer i tillegg. Avhengig av hvor mye av veiledningen som tas individuelt eller i gruppe (maksimalt 4 deltagere) vil pris for veiledning varierer mellom 27 000 – 22 950 kr pr. deltager for standard sertifisering og mellom 54 000 – 44 550 kr pr. deltager for avansert sertifisering. Vær oppmerksom på at reiseutgifter og evnt. utgifter for gjennomgang av opptak på forhånd kommer i tillegg.

For å bli sertifisert må man levere eksamensvideo. Pris for skåring og skriftlig tilbakemelding per videoopptak er kr 2 400,- Avslutningsvis må man melde seg inn i ISST for å bli sertifisert og være en del av den internasjonale skjematerapibevegelsen. Årskontingenten er 100 Euro.

Du kan ta igjen tapt veiledning, og det er ulike løsninger for dette. Ta det opp med veilederen din, så finner dere ut hvilken løsning som passer best. En vanlig løsning er at du tar igjen veiledningen med veilederen din. Dersom det er flere i gruppen som har mistet en veiledningsdag/-timer, kan dere lage en oppsamlingsgruppe. Dersom det ikke er mulig for deg å ta igjen de tapte veiledningstimene, vil du få påført færre timer på veiledningsattesten. Du må betale både for veiledningstimene du mistet og for de du tar igjen.

Fravær fra enkeltmoduler må kompenseres for ved deltakelse på tilsvarende modul på etterfølgende kull. Vær oppmerksom på at det kan ta noe tid før et tilsvarende kurs kommer på et av de senere programmene. Kursavgiften vil ikke bli kreditert

Når du melder deg på forplikter du deg til å delta på hele programmet, det vil si kursene og gruppeveiledningen. Hvis det skulle bli umulig for deg å fullføre, må du likevel betale for kurs og veiledning i henhold til kontrakten.

Påmelding skjer samlet til hele sertifiseringsprogrammet og er bindende. Når du melder deg på må du ha klar en fakturaadresse. Faktura for det første semesteret blir sendt ved påmelding. Vi har 24 timer angrerett på sertifiseringsprogrammet. Avmeldingsregler utover dette er:

Avmelding 12-6 mnd. før oppstart: Hele semesteravgiften krediteres
Avmelding 3-6 mnd. før oppstart: Halve semesteravgiften krediteres
Avmelding 0-3 mnd. før oppstart: Semesteravgiften vil ikke bli kreditert

Ja! Norsk Psykologforening har godkjent utdanningen med 96 timer vedlikeholdsaktivitet i spesialistutdanningen. Dersom du tar enkeltkurs er hvert kurs godkjent med 16 timer vedlikeholdsaktivtet.

Kursene holdes i lokalene til Klinikk for psykologbehandling på Kongsvinger. Man må selv ordne med overnatting.

Veiledningen gis individuelt eller/og i grupper. Veiledning gis i hovedsak i forhold til opptak man har gjort av egne terapier. Kandidatene må følge minimum fire pasienter og ha minst 25 terapitimer med hver. En av pasientene må ha en personlighetsforstyrrelse eller avvikende personlighetstrekk, og de øvrige skal være egnet for modusarbeid.

Det er krav om innlevering av to videoer, hvor det forut skal sendes en skriftlig redegjørelse for fokus i terapien og en problemstilling. Regelmessig veiledning på opptak av kandidatenes egne terapier har vist god nytteverdi i forhold til å styrke hans/hennes kunnskaper og ferdigheter som terapeut.

Alle veiledere i sertifiseringsprogrammet er spesialister i klinisk psykologi. I tillegg har de en avansert sertifisering i skjematerapi.

Den beste måten å videreutvikle sine terapeutiske ferdigheter er gjennom å få veiledning, og den mest virkningsfulle veiledningen får du når du viser video av dine terapiforløp. Materialet må være fra din pågående praksis hvor du anvender skjematerapi i endringsarbeid. Du må anvende skjematerapi overfor minimum fire pasienter og ha minst 25 terapitimer med hver. En av pasientene må ha en personlighetsforstyrrelse eller avvikende personlighetstrekk, og de øvrige skal være egnet for modusarbeid.

Godkjent deltagelse ved utdanningsprogrammet (oppmøte på samtlige kurssamlinger og 100 % fullført veiledning) og bestått videoeksamen og kasusformulering honoreres med internasjonal sertifisering i skjematerapi. Man må være medlem av ISST for å bli sertifisert, og kontinuerlig medlemskap i ISST er en forutsetning for å opprettholde sin sertifisering.

En standard sertifisering innebærer at man har kompetanse til å utøve skjematerapi, delta i forskningsprosjekter samt å gi undervisning eller veiledning overfor kandidater som tar standard sertifisering forutsatt at man får veiledning av en skjematerapeut med avansert sertifisering. Med standard sertifisering har man ikke anledning til å lede utdanningsprogrammer, virke som sensor eller tilby veiledning ved spesielt utfordrende og vanskelige pasientkasi. En avansert sertifisering innebærer at man har kompetanse til å gi skjematerapi innenfor et bredt spekter av psykisk lidelse og interpersonlige problemer, delta i forskningsprosjekter samt å veilede, undervise og virke som sensor i skjematerapi. Veiledningen inngår som viktig element i studiet i tillegg til teoretisk undervisning og øvelser. For å bli sertifisert og for å vedlikeholde sin sertifisering må man være medlem av The International Society of Schema Therapy (ISST).

Det er et krav om å være i minimum 50% klinisk jobb under utdanningen. Den kliniske praktiseringen er helt avgjørende for å lære metoden.

Kort om skjematerapi


  • Transdiagnostisk psykoterapimodell
  • Evidensbasert og integrativ behandlingsmetode
  • Nyere forskning viser at skjematerapi er meget godt egnet for behandling av relasjonsproblemer, personlighetsforstyrrelser og kompliserte psykiatriske tilstander.

ISST-standard

Programmet følger International Society of Schema Therapy (ISST) sine standarder for sertifisering slik at man mottar en internasjonal sertifisering i skjematerapi etter endt utdanning.

Godkjent av Norsk Psykologiforening

Norsk Psykologforening har godkjent utdanningen med 96 timer vedlikeholdsaktivitet i spesialistutdanningen,

Kurs 2023 - 2024

Frist for påmelding til sertifiseringsprogrammet er 15. januar 2023. Fristen for påmelding til enkeltstående kurs finner du i kursoversikten.

Innføring i skjematerapi

Kursholder: Erlend Aschehoug
Dato: 15. - 16. mars 2023
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 15.01.23

Kasusformulering i skjematerapi

Kursholder: Erlend Aschehoug
Dato: 11. – 12. mai 2023
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 15.03.23

Empatisk konfrontasjon

Kursholder: Neele Reiss og Erlend Aschehoug
Dato: 21. – 22. september 2023
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 01.09.23

Chair Work in Schema Therapy

Kursholder: Remco van der Wijngaart
Dato: 23 - 24. november 2023
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 20. september 2023

Fine-tuning Imagery Rescripting

Kursholder: Remco van der Wijngaart
Dato: 15. - 16. februar 2024
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 15. desember 2023

Skjematerapi ved ulike former for avhengighet – From Addiction to Connection

Kursholder: Truus Kerstin
Dato: 24. – 25. oktober 2024
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 15.09.24

Påmeldingsskjema til sertifiseringsprogram i skjematerapi

Meld deg på

Har du spørsmål?

Vi svarer gjerne på det du lurer på.