Internasjonalt sertifiseringsprogram i gruppeskjematerapi

Utdanningen består av totalt 14 kursdager i løpet av halvannet år. I tillegg kommer enten 20 timer veiledning for standard sertifisering eller 40 timer veiledning for avansert sertifisering. Alle som deltar i sertifiseringsprogrammet vil bli tildelt veiledere. Veiledningen skal i hovedsak gis i forhold til opptak som kandidaten har gjort av egne gruppeterapier. Til eksamen sendes videoopptak inn til en uavhengig sensor. Etter endt utdanning og bestått eksamen har kandidaten en internasjonal sertifisering i skjematerapi, enten på standardnivå eller avansert nivå.

Arrangør: Norsk Forum for Skjematerapi i samarbeid med Norsk Forening for Kognitiv Terapi.

Tidsperiode: 15.03.23 – 14.06.24

Kursavgift: 35 000 (Veiledningsutgifter kommer i tillegg)

Søknadsfrist: 15. januar 2023

Meld deg påSe alle moduler

«Kurs i gruppeskjematerapi med Joan Farrell og Ida Shaw er det beste kurset jeg har vært på i mine 19 år i psykiatrien. Det skyldes både teoriundervisning, øvelser og arbeid med egne ting ila kurset. Foreleserne var særdeles kloke og inspirerende.»

- Arnhild Flikke, psykiater

Skjematerapi er en terapeutisk tilnærming utviklet av Jeffrey Young. Terapiformen er spesielt egnet for langvarige, personlighetsrelaterte problemer som har sine røtter i tidlige relasjoner fra ens barndom og oppvekst. Skjematerapi er en integrativ psykoterapimodell. Joan Farrell og Ida Shaw har utviklet gruppeskjematerapi som er en særegen og potent gruppeterapi i forhold til personlighetsforstyrrelser og mennesker med langvarige interpersonlige problemer.

Undervisningen er modulbasert og følger de internasjonale retningslinjene til ISST. Kursleder er godkjent veileder i ISST og sørger for
koordinering av sertifiseringsprogrammet. Alle deltagere vil bli tildelt en veileder. Veiledningen kan skje i gruppe eller individuelt avhengig av ønske og muligheter. Deltagerne kan velge mellom standard sertifisering som innebærer 20 timer veiledning eller avansert sertifisering som innebærer 40 timer veiledning. Alle i sertifiseringsprogrammet oppfordres til å ta i bruk kollegaveiledningen aktivt gjennom hele utdanningsperioden.

Utdanning i gruppeskjematerapi berører ulike kompetanseområder. Følgende temaer vil bli gjennomgått i utdanningen:

– Teoretisk modell og grunnleggende begreper i skjematerapi generelt, og gruppeskjematerapi spesielt: Innføring i grunnmodellen, definisjon av tidlig, uhensiktsmessig skjema (Early Maladaptive Schema) og gjennomgang av de 18 spesifikke skjemaene slik de er definert av Jeffrey Young, definisjon av uhensiktsmessige mestringsstrategier (Maladaptive Coping Styles) og definisjon av modus.

– Kartlegging og kasusformulering: Ulike tilnærmingsmåter for å identifisere og aktivisere tidlig, uhensiktsmessige skjemaer, uhensiktsmessige overlevelsesstrategier og modi, skåring og tolking av spørreskjemaer, psykoedukasjon og kasusformulering.

– Innhold i forvernsamtaler og gjennomgang av ulike faser i gruppeskjematerapi

– Hvordan legge til rette for samhold og tilhørighet i gruppen?

– Gruppeintervensjoner i forhold til beskyttermodus, kritisk, dømmende modus, sårbart barn modus, sint barn modus, glad/tilfreds barn modus

– Hvordan anvende konflikter og uoverensstemmelser i gruppen som en ressurs?

– Hvordan arbeide langsiktig med endring?

Embetseksamen som lege eller psykolog. Søkere må minst ha tre års erfaring fra klinisk praksis. Aktivt arbeid med samme gruppe over tid under utdanningen

Kursavgift for sertifiseringsprogrammet er kr 35 000,- Dette dekker alle kursmoduler. Veiledningsutgifter og utgifter i forbindelse med eksamen kommer i tillegg. Kursene holdes på Kongsvinger. Dersom man ikke ønsker å ta hele sertifiseringsprogrammet kan man melde seg på enkeltstående kurs.

Sertifiseringsprogrammet består av totalt 7 kursmoduler, til sammen 96 timer undervisning.

Fravær fra enkeltmoduler må kompenseres for ved deltakelse på tilsvarende modul på etterfølgende kull dersom kurset arrangeres i fremtiden. Det er kun fravær med sykemelding som aksepteres som gyldig fravær.

Du har full anledning til å melde deg på enkeltstående kurs. Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 3 uker før kursstart, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm).

Ja! Norsk Psykologforening har godkjent utdanningen med 96 timer vedlikeholdsaktivitet i spesialistutdanningen. Dersom du tar enkeltkurs er hver kursdag godkjent med 8 timer vedlikeholdsaktivtet.

Kursene holdes i lokalene til Klinikk for psykologbehandling på Kongsvinger. På Kongsvinger finnes de forskjellige steder som tilbyr overnatting. Overnatting må den enkelte deltager selv ordne.

Veiledning er en vesentlig del av utdanningen. Enten 20 timer veiledning hos godkjent veileder for standard sertifisering eller 40 timer veiledning hos godkjent veileder for avansert sertifisering. ISST har utviklet bestemte retningslinjer for hvordan antall timer gruppeveiledning konverteres til godkjent veiledning for hver enkelt deltager. Dette avhenger av gruppens størrelse. Veiledningen skal i hovedsak gis i forhold til opptak som terapeuten har gjort av egen gruppeterapi. Veileder vil vurdere enkelte opptak for de som ønsker avansert sertifisering ved hjelp av Group Schema Therapy Rating Scale (GSTRS-R).

Alle veiledere i sertifiseringsprogrammet er spesialister i klinisk psykologi. I tillegg har de en avansert sertifisering i gruppeskjematerapi.

Materialet må være fra din pågående praksis hvor du anvender skjematerapi i gruppe. Veiledningen gis i hovedsak i forhold til opptak kandidaten har gjort av egne grupper.

Godkjent deltagelse ved utdanningsprogrammet (oppmøte på samtlige kurssamlinger og 100 % fullført veiledning) og bestått eksamen honoreres med internasjonal sertifisering i gruppeskjematerapi. Les mer her: https://schematherapysociety.org/Group-Certification

En standard sertifisering innebærer at kandidaten har kompetanse til å utøve skjematerapi, delta i
forskningprosjekter samt å gi undervisning eller veiledning overfor kandiater som tar standard sertifisering. Med standard
sertifisering har man ikke anledning til å lede utdanningsprogrammer, virke som sensor eller tilby veiledning ved spesielt
utfordrende og vanskelige pasientkasi. En avansert sertifisering innebærer at kandidaten har kompetanse til å gi skjematerapi
innenfor et bredt spekter av psykisk lidelse og interpersonlige problemer, delta i forskningprosjekter samt å veilede, undervise
og virke som sensor i skjematerapi.

Godkjennelse av veiledningen
• Standard sertifisering: I tillegg til deltagelse i utdanningsprogrammet må deltagere ha 20 timer veiledning.
I veiledningen skal kandidaten legge frem minst to ulike pasienter, hvorav i hvert fall én har en personlighetsforstyrrelse eller
alvorlige dysfunksjonelle personlighetstrekk og de øvrige pasienter skal på en eller annen måte være egnet for
modusarbeid. Alle pasientene skal minst ha hatt 25 timer terapi hver. Før sertifisering skal deltageren som minstekrav ha
brukt skjematerapi overfor 2 ulike pasienter med tilsammen 80 terapitimer.

• Avansert sertifisering: I tillegg til detakelse i utdanningsprogrammet må deltagere ha 40 timer veiledning.
I veiledningen skal kandidaten legge frem minst fire ulike pasienter, hvorav i hvert fall én har en personlighetsforstyrrelse
eller alvorlige dysfunksjonelle personlighetstrekk og de øvrige pasienter skal på en eller annen måte være egnet for
modusarbeid. Det forventes at deltager demonstrerer kompetanse både i forhold til det å arbeide med
overkompenserende modus samt overgivelses – eller unnvikelsesmodus. Alle pasientene skal minst ha hatt 25 timer terapi
hver. Før sertifisering skal deltageren som minstekrav ha brukt skjematerapi overfor 4 ulike pasienter med tilsammen 160
terapitimer.

Kort om skjematerapi


  • Transdiagnostisk psykoterapimodell
  • Evidensbasert og integrativ behandlingsmetode
  • Nyere forskning viser at skjematerapi er meget godt egnet for behandling av relasjonsproblemer, personlighetsforstyrrelser og kompliserte psykiatriske tilstander.

ISST-standard

Programmet følger International Society of Schema Therapy (ISST) sine standarder for sertifisering slik at man mottar en internasjonal sertifisering i skjematerapi etter endt utdanning.

Godkjent av Norsk Psykologiforening

Norsk Psykologforening har godkjent utdanningen med 96 timer vedlikeholdsaktivitet i spesialistutdanningen.

Moduler og forelesere 2023 - 2024

Frist for påmelding til sertifiseringsprogrammet er 15. januar 2023. Fristen for påmelding til enkeltstående kurs finner du nedenfor.

Innføring i skjematerapi

Kursholder: Erlend Aschehoug
Dato: 15. - 16. mars 2023
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 15.01.23

Kasusformulering i skjematerapi

Kursholder: Erlend Aschehoug
Dato: 11. – 12. mai 2023
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 15.03.23

Innføring i gruppeskjematerapi

Kursholder: Erlend Aschehoug
Dato: 31. august – 01. september 2023
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 30.06.23

Engasjementsfasen i gruppeskjematerapi

Kursholder: Erlend Aschehoug
Dato: 26. – 27. oktober 2023
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 20.08.23

Møt deg selv og dine skjemaer

Kursholder: Eva Barkman og Erlend Aschehoug
Dato: 25. – 26. januar 2024
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 01.11.23

Arbeidsfasen i gruppeskjematerapi

Kursholder: Erlend Aschehoug
Dato: 18. – 19. april 2024
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 20.02.24

Autonomifasen i gruppeskjematerapi

Kursholder: Erlend Aschehoug
Dato: 11. – 12. juni 2024
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 10.04.24

Påmeldingsskjema til sertifiseringsprogram i  gruppeskjematerapi

Meld deg på

Har du spørsmål?

Vi svarer gjerne på det du lurer på.