Internasjonalt sertifiseringsprogram i gruppeskjematerapi

Utdanningen består av totalt 9 kursdager i løpet av ett år. I tillegg kommer enten 20 timer veiledning for standard sertifisering eller 40 timer veiledning for avansert sertifisering. Alle som deltar i sertifiseringsprogrammet vil bli tildelt veiledere. Veiledningen skal i hovedsak gis i forhold til opptak som kandidaten har gjort av egne gruppeterapier. Til eksamen sendes videoopptak inn til en uavhengig sensor. Etter endt utdanning og bestått eksamen har kandidaten en internasjonal sertifisering i skjematerapi, enten på standardnivå eller avansert nivå.

"Skjematerapi er en behandlingsform som pasienter med langvarig eller kronisk problematikk forstår intuitivt. Jeg har fått veldig god utbytte av den toårige videreutdanningen i skjematerapi, både ved behandling og supplerende til utredning. Veiledningen jeg har hatt har vært av svært høy kvalitet, og har sammen med seminarene overgått de forventningene jeg hadde i forkant. Samtlige av meddeltakerne jeg har snakket med har sagt det samme."

- Christoffer Ødegård Hansen, psykolog

Arrangør: Norsk Forum for Skjematerapi i samarbeid med Norsk Forening for Kognitiv Terapi.

Tidsperiode: 09.09.19 – 08.05.20

Kursavgift: 21 500 (Veiledningsutgifter kommer i tillegg)

Søknadsfrist: 15. august 2019

Meld deg påSe alle moduler

«Kurs i gruppeskjematerapi med Joan Farrell og Ida Shaw er det beste kurset jeg har vært på i mine 19 år i psykiatrien. Det skyldes både teoriundervisning, øvelser og arbeid med egne ting ila kurset. Foreleserne var særdeles kloke og inspirerende.»

- Arnhild Flikke, psykiater

Skjematerapi er en terapeutisk tilnærming utviklet av Jeffrey Young. Terapiformen er spesielt egnet for langvarige, personlighetsrelaterte problemer som har sine røtter i tidlige relasjoner fra ens barndom og oppvekst. Skjematerapi er en integrativ psykoterapimodell. Joan Farrell og Ida Shaw har utviklet gruppeskjematerapi som er en særegen og potent gruppeterapi i forhold til personlighetsforstyrrelser og mennesker med langvarige interpersonlige problemer.

Undervisningen er modulbasert og følger de internasjonale retningslinjene til ISST. Kursleder er godkjent veileder i ISST og sørger for
koordinering av sertifiseringsprogrammet. Alle deltagere vil bli tildelt en veileder. Veiledningen kan skje i gruppe eller individuelt avhengig av ønske og muligheter. Deltagerne kan velge mellom standard sertifisering som innebærer 20 timer veiledning eller avansert sertifisering som innebærer 40 timer veiledning. Alle i sertifiseringsprogrammet oppfordres til å ta i bruk kollegaveiledningen aktivt gjennom hele utdanningsperioden.

Teoretisk modell: Gjennomgang av terapimodellen med fokus på emosjonelle kjernebehov, tidlig maladaptivt skjema, skjemaopprettholdne faktorer og modus. Beskrive og gjennomgå de 18 spesifikke skjemaene slik de er definert av Jeffrey Young, belyse modusbegrepet og forklare de forskjellige typer av modus som man arbeider terapeutisk med i skjematerapi.

Rammer, faser og prosesser i gruppeskjematerapi: gruppesammensetting, gruppen som «familie», korrektive emosjonelle og relasjonelle erfaringer, fokus i de ulike faser av gruppeskjematerapi, samarbeid med co-terapeut

Modusarbeid: Identifisering og bevisstgjøring av modus, kortidsstrategier og langtidsstrategier for å endre modus, arbeide med modus ved hjelp av kognitive, erfaringsbaserte, relasjonelle, atferdsfokuserte og kreative metoder.

Kognitive intervensjoner: Bruk av sokratisk metode i endringsarbeid, validitetstesting, for og imot liste, tankefeller

Erfaringsbaserte intervensjoner: Bearbeiding av følelser ved hjelp av visualiseringsøvelser, modusdialog, rollespill, ventilering og modellæring.

Relasjonelle intervensjoner: Avgrenset nyomsorg, empatisk konfrontering, identifisere og utforske modus når aktivert i gruppen, terapeutens egne skjemaer og modi

Atferdsfokuserte intervensjoner: Atferdseksperimenter, praktisere ny atferd i gruppen, bruk av tilbakemeldinger

Kreative intervensjoner: Overføringsobjekter, bruk av foto, tegning og håndverk, ballongteknikker, aktiviteter som fremmer lek og spontanitet

3 – årig helse – og sosialfaglig høyskoleutdanning eller embetseksamen som lege eller psykolog. Søkere må minst ha tre års erfaring fra klinisk praksis. Aktivt arbeid med samme gruppe over tid under utdanningen

Kursavgift for sertifiseringsprogrammet er kr 21 500,- Dette dekker alle kursmoduler. Veiledningsutgifter og utgifter i forbindelse med eksamen kommer i tillegg. Kursene holdes i Oslo. Dersom man ikke ønsker å ta hele sertifiseringsprogrammet kan man melde seg på enkeltstående kurs.

Sertifiseringsprogrammet består av totalt 3 kursmoduler, til sammen 72 timer undervisning.

Fravær fra enkeltmoduler må kompenseres for ved deltakelse på tilsvarende modul på etterfølgende kull dersom kurset arrangeres i fremtiden. Det er kun fravær med sykemelding som aksepteres som gyldig fravær.

Du har full anledning til å melde deg på enkeltstående kurs. Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 3 uker før kursstart, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm).

Ja! Norsk Psykologforening har godkjent utdanningen med 72 timer vedlikeholdsaktivitet i spesialistutdanningen. Dersom du tar enkeltkurs er hver kursdag godkjent med 6 timer vedlikeholdsaktivtet.

Kursene holdes på Gjestehuset Lovisenberg. De tilbyr overnatting i forskjellige prisklasser. Alt fra enkle og funksjonelle økonomirom med felles bad, til rom innredet i tradisjonell gammel stil og med eget bad. Du kan booke rom selv ved å besøke denne lenken: https://www.lovisenberg.no/gjestehuset/overnatting

Veiledning er en vesentlig del av utdanningen. Enten 20 timer veiledning hos godkjent veileder for standard sertifisering eller 40 timer veiledning hos godkjent veileder for avansert sertifisering. ISST har utviklet bestemte retningslinjer for hvordan antall timer gruppeveiledning konverteres til godkjent veiledning for hver enkelt deltager. Dette avhenger av gruppens størrelse. Veiledningen skal i hovedsak gis i forhold til opptak som terapeuten har gjort av egen gruppeterapi. Veileder vil vurdere enkelte opptak for de som ønsker avansert sertifisering ved hjelp av Group Schema Therapy Rating Scale (GSTRS-R).

Alle veiledere i sertifiseringsprogrammet er spesialister i klinisk psykologi. I tillegg har de en avansert sertifisering i gruppeskjematerapi.

Materialet må være fra din pågående praksis hvor du anvender skjematerapi i gruppe. Veiledningen gis i hovedsak i forhold til opptak kandidaten har gjort av egne grupper.

Godkjent deltagelse ved utdanningsprogrammet (oppmøte på samtlige kurssamlinger og 100 % fullført veiledning) og bestått eksamen honoreres med internasjonal sertifisering i gruppeskjematerapi.

En standard sertifisering innebærer at kandidaten har kompetanse til å utøve skjematerapi, delta i
forskningprosjekter samt å gi undervisning eller veiledning overfor kandiater som tar standard sertifisering. Med standard
sertifisering har man ikke anledning til å lede utdanningsprogrammer, virke som sensor eller tilby veiledning ved spesielt
utfordrende og vanskelige pasientkasi. En avansert sertifisering innebærer at kandidaten har kompetanse til å gi skjematerapi
innenfor et bredt spekter av psykisk lidelse og interpersonlige problemer, delta i forskningprosjekter samt å veilede, undervise
og virke som sensor i skjematerapi.

Godkjennelse av veiledningen
• Standard sertifisering: I tillegg til deltagelse i utdanningsprogrammet må deltagere ha 20 timer veiledning.
I veiledningen skal kandidaten legge frem minst to ulike pasienter, hvorav i hvert fall én har en personlighetsforstyrrelse eller
alvorlige dysfunksjonelle personlighetstrekk og de øvrige pasienter skal på en eller annen måte være egnet for
modusarbeid. Alle pasientene skal minst ha hatt 25 timer terapi hver. Før sertifisering skal deltageren som minstekrav ha
brukt skjematerapi overfor 2 ulike pasienter med tilsammen 80 terapitimer.

• Avansert sertifisering: I tillegg til detakelse i utdanningsprogrammet må deltagere ha 40 timer veiledning.
I veiledningen skal kandidaten legge frem minst fire ulike pasienter, hvorav i hvert fall én har en personlighetsforstyrrelse
eller alvorlige dysfunksjonelle personlighetstrekk og de øvrige pasienter skal på en eller annen måte være egnet for
modusarbeid. Det forventes at deltager demonstrerer kompetanse både i forhold til det å arbeide med
overkompenserende modus samt overgivelses – eller unnvikelsesmodus. Alle pasientene skal minst ha hatt 25 timer terapi
hver. Før sertifisering skal deltageren som minstekrav ha brukt skjematerapi overfor 4 ulike pasienter med tilsammen 160
terapitimer.

Kort om skjematerapi


  • Transdiagnostisk psykoterapimodell
  • Evidensbasert og integrativ behandlingsmetode
  • Nyere forskning viser at skjematerapi er meget godt egnet for behandling av relasjonsproblemer, personlighetsforstyrrelser og kompliserte psykiatriske tilstander.

ISST-standard

Programmet følger International Society of Schema Therapy (ISST) sine standarder for sertifisering slik at man mottar en internasjonal sertifisering i skjematerapi etter endt utdanning.

Godkjent av Norsk Psykologiforening

Norsk Psykologforening har godkjent utdanningen med 152 timer vedlikeholdsaktivitet i spesialistutdanningen.

Moduler og forelesere 2019 - 2020

Frist for påmelding til sertifiseringsprogrammet er 15. august 2019. Fristen for påmelding til enkeltstående kurs finner du nedenfor.

Innføring i skjematerapi

Kursholder: Erlend Aschehoug
Dato: 22. - 23. januar 2020
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 15.12.19

FOUR DAY INTENSIVE TRAINING IN GROUP SCHEMA THERAPY

Kursholder: Ida Shaw og Erlend Aschehoug
Dato: 09 - 12. september 2019
Kursavgift: 9 000,- (inkluderer lunsj)
Påmeldingsfrist: 20. juni 2019

Three Day Advanced Training in Group Schema Therapy

Kursholder: Ida Shaw og Erlend Aschehoug
Dato: 06. - 08. mai 2020
Kursavgift: 7 500,-
Påmeldingsfrist: 20.03.2020

Påmeldingsskjema til sertifiseringsprogram i  gruppeskjematerapi

Meld deg på

Har du spørsmål?

Vi svarer gjerne på det du lurer på.