Rikt gruppetilbud


Hvis du vil gå raskt, gå alene. Hvis du vil gå langt, gå sammen. – Afrikansk ordtak

Hva er gruppebehandling?

Gruppebehandling er forskjellig fra individualbehandling fordi mye av det som skjer i terapien foregår mellom gruppemedlemmene her og nå.

Grunntanken er at medlemmene kan hjelpe både seg selv og hverandre ved å dele erfaringer, følelser og tanker. Gruppens medlemmer er likeverdige, og er der for å jobbe med seg selv; for å gi og for å få.

Denne samhandlingen kan gi oppdagelse av fellesskap, gjenkjennelse og gjensidighet. Ved å støtte hverandre, utveksle ideer, forslag og løsninger, kan det enkelte medlemmet få inspirasjon og mot til endring. Gruppebehandling handler også om å gi hverandre motforestillinger og nye forestillinger, å eksperimentere, utforske og oppnå ny innsikt.

Om psykoterapi

Det finnes mange grunner til å oppsøke psykolog. Noen ganger gjelder det en spesifikk hendelse eller opplevelse, som man har vanskeligheter med å forstå eller takle, og man trenger hjelp til å bearbeide og finne nye måter å mestre på. Andre ganger gjelder det ikke ett problem, men en sammensetning av livets mange sider og en mer eller mindre vag følelse av at ting ikke er bra.

Terapi handler ikke bare om å ha fokus på det som er problematisk, vanskelig og begrensende i ens liv. Den enkeltes ressurser og styrker har også sin naturlige plass.

Å gå i terapi kan være utfordrende og krevende for den enkelte. Det kan være vondt og til tider smertefullt å forholde seg til sine problemer og vansker på en direkte og ærlig måte.

Klient og terapeut jobber sammen for å skape og opprettholde en kontakt og et samarbeid preget av tillit, åpenhet og nærhet. På den måten bygges et grunnlag og et utgangspunkt for klienten til å utforske, undersøke, kjenne etter og være tilstede i seg selv.

Å gå i terapi stimulerer til personlig vekst og utvikling.

Hvordan få behandling


Her kan du lese om våre inntaksprosedyrer og få informasjon om behandling.

Les mer