Toårig sertifiseringsprogram i skjematerapi

To årig sertifiseringsprogram i skjematerapi for psykologer og leger arrangert av Norsk Forum for skjematerapi i samarbeid med Norsk Forening for Kognitiv terapi. Programmet er godkjent av International Society of Schema Therapy (ISST) og Norsk Psykologforening.

Kursmodulene vil bli søkt godkjent av Legeforeningen som valgfritt spesialist- og etterutdanningskurs i allmennmedisin og i psykiatri.

Sertifiseringsprogrammet består av totalt 8 kursmoduler. I tillegg til kurs kreves det 20 timers veiledning for standard sertifisering og 40 timers veiledning for avansert sertifisering.

"Skjematerapi er en behandlingsform som pasienter med langvarig eller kronisk problematikk forstår intuitivt. Jeg har fått veldig god utbytte av den toårige videreutdanningen i skjematerapi, både ved behandling og supplerende til utredning. Veiledningen jeg har hatt har vært av svært høy kvalitet, og har sammen med seminarene overgått de forventningene jeg hadde i forkant. Samtlige av meddeltakerne jeg har snakket med har sagt det samme."

- Christoffer Ødegård Hansen, psykolog

Arrangør: Norsk Forum for Skjematerapi i samarbeid med Norsk Forening for Kognitiv Terapi.

Tidsperiode: 23.05.19 – 24.04.20

Kursavgift: 36 000 (Veiledningsutgifter kommer i tillegg)

Søknadsfrist: 01. mai 2019

Meld deg påSe alle moduler

«Videreutdanningen i skjematerapi har vært svært lærerik og klinisk anvendbar. Kursene har vært varierte og gode med mye praktiske øvelser. Kombinasjon av individuell- og gruppeveiledning har hjulpet meg å bruke kunnskapen i praksis.»

- Astrid Moi Vårdal, psykolog

Skjematerapi er en integrativ psykoterapimodell som kombinerer elementer fra tilknytningsteori, psykodynamisk terapi, gestaltterapi, emosjonsfokusert terapi og kognitiv atferdsterapi (Vreeswijk, Broersen & Nadort, 2012). Det er en utbredt terapitilnærming som stadig har fått nye anvendelser, og den benyttes i dag overfor barn, ungdom og voksne og gis i form av individualterapi, parterapi, familieterapi og gruppeterapi. Den benyttes også i kriminalomsorgen.

Undervisningen er modulbasert og følger de internasjonale retningslinjene til ISST. Kursleder er godkjent veileder i ISST og sørger for
koordinering av sertifiseringsprogrammet. Alle deltagere vil bli tildelt en veileder. Veiledningen kan skje i gruppe eller individuelt avhengig av ønske og muligheter. Deltagerne kan velge mellom standard sertifisering som innebærer 20 timer veiledning eller avansert sertifisering som innebærer 40 timer veiledning. Alle i sertifiseringsprogrammet oppfordres til å ta i bruk kollegaveiledningen aktivt gjennom hele utdanningsperioden.

Utdanning i skjematerapi berører ulike kompetanseområder. Følgende temaer vil bli gjennomgått i utdanningen:
– Teoretisk modell og grunnleggende begreper i skjematerapi: Innføring i grunnmodellen, definisjon av tidlig, uhensiktsmessig skjema (Early Maladaptive Schema) og gjennomgang av de 18 spesifikke skjemaene slik de er definert av Jeffrey Young, definisjon av uhensiktsmessige mestringsstrategier (Maladaptive Coping Styles) og definisjon av modus.

– Kartlegging og kasusformulering: Ulike tilnærmingsmåter for å identifisere og aktivisere tidlig, uhensiktsmessige skjemaer, uhensiktsmessige mestringsstrategier og modi, skåring og tolking av spørreskjemaer, psykoedukasjon og kasusformulering.

– Kognitive intervensjoner: Bruk av sokratisk metode i endringsarbeid, validitetstesting og skjemadialog,

– Følelsesfokuserte intervensjoner: Bearbeiding av følelser ved hjelp av visualiseringsøvelser, dialog – teknikker, ventilering og ekspressiv skriving.

– Relasjonelle intervensjoner: Avgrenset nyomsorg (limited reparenting), empatisk konfrontering, identifisere og utforske tildig, uhensiktsmessige skjemaer når de blir aktivert i terapirelasjonen, terapeutens egne skjemaer.

– Atferdsfokuserte intervensjoner: Atferdseksperiment, overkomme unngåelse, valg av partner.

– Modusarbeid: Rasjonale for bruk av modus i endringsarbeid, identifisering av modus, oversikt over vanlige modi ved ulike personlighetsforstyrrelser, gjennomgang av forskjellige intervensjoner og teknikker når man arbeider med modus.

Du må arbeide som lege eller psykolog og være i en arbeidssituasjon som omfatter direkte terapeutisk relasjon til samme bruker/klient/pasient over tid.

Kursavgift er kr 36 000,- som dekker alle kursmodulene i sertifiseringsprogrammet. Veiledningsutgifter kommer i tillegg. Utgifter i forbindelse med veiledning vil typisk være i størrelsesorden 20 000 kr for standard sertifisering og 40 000 kr for avansert sertifisering. For å bli sertifisert må man levere eksamenvideo. Pris for skåring og skriftlig tilbakemelding per videoopptak er kr 1 800,- Avslutningsvis må man melde seg inn i ISST for å bli sertifisert og være en del av den internasjonale skjematerapibevegelsen. Årskontingenten er 100 Euro.

Sertifiseringsprogrammet består av totalt 8 kursmoduler, til sammen 144 timer undervisning. De fleste av samlingene går over to dager, men det er to kursmoduler som går over tre dager.

Fravær fra enkeltmoduler må kompenseres for ved deltakelse på tilsvarende modul på etterfølgende kull. Det er kun fravær med sykemelding som aksepteres som gyldig fravær.

Du har full anledning til å melde deg på enkeltstående kurs. Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 3 uker før kursstart, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm).

Ja! Norsk Psykologforening har godkjent utdanningen med 144 timer vedlikeholdsaktivitet i spesialistutdanningen. Dersom du tar enkeltkurs er hvert kurs godkjent med 16 timer vedlikeholdsaktivtet.

Kursene holdes på Gjestehuset Lovisenberg. De tilbyr overnatting i forskjellige prisklasser. Alt fra enkle og funksjonelle økonomirom med felles bad, til rom innredet i tradisjonell gammel stil og med eget bad. Du kan booke rom selv ved å besøke denne lenken: https://www.lovisenberg.no/gjestehuset/overnatting

Veiledningen gis individuelt eller i grupper på maksimum fire kandidater, og den gis i hovedsak i forhold til opptak de har gjort av egne terapier. Kandidatene må følge minimum fire pasienter og ha minst 25 terapitimer med hver. En av pasientene må ha en personlighetsforstyrrelse eller avvikende personlighetstrekk, og de øvrige skal være egnet for modusarbeid.

Det er krav om innlevering av to videoer, hvor det forut skal sendes en skriftlig redegjørelse for fokus i terapien og en problemstilling. Regelmessig veiledning på opptak av kandidatenes egne terapier har vist god nytteverdi i forhold til å styrke hans/hennes kunnskaper og ferdigheter som terapeut.

Alle veiledere i sertifiseringsprogrammet er spesialister i klinisk psykologi. I tillegg har de en avansert sertifisering i skjematerapi.

Materialet må være fra din pågående praksis hvor du anvender skjematerapi. Veiledningen gis i hovedsak i forhold til opptak kandidaten har gjort av egne terapier. Kandidaten må følge minimum fire pasienter og ha minst 25 terapitimer med hver. En av pasientene må ha en personlighetsforstyrrelse eller avvikende personlighetstrekk, og de øvrige skal være egnet for modusarbeid.

Godkjent deltagelse ved utdanningsprogrammet (oppmøte på minimum 7 samlinger og 100 % fullført veiledning) og bestått eksamen honoreres med internasjonal sertifisering i skjematerapi.

En standard sertifisering innebærer at kandidaten har kompetanse til å utøve skjematerapi, delta i
forskningprosjekter samt å gi undervisning eller veiledning overfor kandiater som tar standard sertifisering. Med standard
sertifisering har man ikke anledning til å lede utdanningsprogrammer, virke som sensor eller tilby veiledning ved spesielt
utfordrende og vanskelige pasientkasi. En avansert sertifisering innebærer at kandidaten har kompetanse til å gi skjematerapi
innenfor et bredt spekter av psykisk lidelse og interpersonlige problemer, delta i forskningprosjekter samt å veilede, undervise
og virke som sensor i skjematerapi.

Godkjennelse av veiledningen
• Standard sertifisering: I tillegg til deltagelse i utdanningsprogrammet må deltagere ha 20 timer veiledning.
I veiledningen skal kandidaten legge frem minst to ulike pasienter, hvorav i hvert fall én har en personlighetsforstyrrelse eller
alvorlige dysfunksjonelle personlighetstrekk og de øvrige pasienter skal på en eller annen måte være egnet for
modusarbeid. Alle pasientene skal minst ha hatt 25 timer terapi hver. Før sertifisering skal deltageren som minstekrav ha
brukt skjematerapi overfor 2 ulike pasienter med tilsammen 80 terapitimer.

• Avansert sertifisering: I tillegg til detakelse i utdanningsprogrammet må deltagere ha 40 timer veiledning.
I veiledningen skal kandidaten legge frem minst fire ulike pasienter, hvorav i hvert fall én har en personlighetsforstyrrelse
eller alvorlige dysfunksjonelle personlighetstrekk og de øvrige pasienter skal på en eller annen måte være egnet for
modusarbeid. Det forventes at deltager demonstrerer kompetanse både i forhold til det å arbeide med
overkompenserende modus samt overgivelses – eller unnvikelsesmodus. Alle pasientene skal minst ha hatt 25 timer terapi
hver. Før sertifisering skal deltageren som minstekrav ha brukt skjematerapi overfor 4 ulike pasienter med tilsammen 160
terapitimer.

Kort om skjematerapi


  • Transdiagnostisk psykoterapimodell
  • Evidensbasert og integrativ behandlingsmetode
  • Nyere forskning viser at skjematerapi er meget godt egnet for behandling av relasjonsproblemer, personlighetsforstyrrelser og kompliserte psykiatriske tilstander.

ISST-standard

Programmet følger International Society of Schema Therapy (ISST) sine standarder for sertifisering slik at man mottar en internasjonal sertifisering i skjematerapi etter endt utdanning.

Godkjent av Norsk Psykologiforening

Norsk Psykologforening har godkjent utdanningen med 152 timer vedlikeholdsaktivitet i spesialistutdanningen,

Moduler og forelesere 2019 - 2020

Frist for påmelding til sertifiseringsprogrammet er 01. mai 2019. Fristen for påmelding til enkeltstående kurs finner du nedenfor.

Innføring i skjematerapi

Kursholder: Erlend Aschehoug
Dato: 23. - 24. mai 2019
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 01.05.19

Personlighetsforstyrrelser og differensialdiagnostikk

Kursholder: Kristine Dahl Sørensen og Erlend Aschehoug
Dato: 18. januar 2019
Kursavgift: 2 500,-
Påmeldingsfrist: 31.12.18

Kasusformulering i skjematerapi

Kursholder: Erlend Aschehoug
Dato: 29. – 30. august 2019
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 30.06.19

Modusarbeid i skjematerapi

Kursholder: Marit Olsen
Dato: 07. – 08. juni 2018
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 01.05.18

Skjematerapi ved emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

Kursholder: Poul Perris
Dato: 11. oktober - 12. oktober 2018
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 01.09.18

Empatisk konfrontasjon

Kursholder: Neele Reiss og Friederike Vogel
Dato: 09. – 10. november 2018 (NB! Fredag og lørdag)
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 01.10.18

Ferdighetstrening i skjematerapi del 1

Kursholder: Poul Perris
Dato: 14. - 15.03.19
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 20.02.19

Ferdighetstrening i skjematerapi del 2

Kursholder: Poul Perris
Dato: 07. - 08. november 2019
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 01.10.19

Skjematerapi ved cluster C personlighetsforstyrrelser

Kursholder: Remco van der Wijngaart
Dato: 26. – 27. september 2019
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 01.06.19

Egenerfaring og selvrefleksjon som metode i skjematerapi

Kursholdere: Ida Shaw og Erlend Aschehoug
Dato: 12. - 14. juni 2019
Kursavgift: 7 500,-
Påmeldingsfrist: 20.05.19

Skjematerapi ved ulike former for avhengighet – From Addiction to Connection

Kursholder: Truus Kerstin
Dato: 26. – 28.02.20
Kursavgift: 7 500,-
Påmeldingsfrist: 01.01.20

Tranformational Chairwork

Kursholder: Scott Kellogg
Dato: 11. – 12. juni 2020
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 01.04.20

Skjematerapi for par

Kursholder: Poul Perris
Dato: Høst 2020
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 01.06.20

Coherence Therapy: Modifying schemas through the therapeutic memory reconsolidation process.

Kursholder: Sophie Côté og Pierre Cousineau
Dato: 27. – 28. september 2018
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 15.09.18

CHILD/ADOLESCENT SCHEMA THERAPY

Kursholder: Ida Shaw
Dato: 17.-18. juni 2019
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 15.05.19

FOUR DAY INTENSIVE TRAINING IN GROUP SCHEMA THERAPY

Kursholder: Ida Shaw og Erlend Aschehoug
Dato: 09 - 12. september 2019
Kursavgift: 9 000,- (inkluderer lunsj)
Påmeldingsfrist: 20. juni 2019

Fine-tuning Imagery Rescripting

Kursholder: Remco van der Wijngaart
Dato: 27. - 28. mars 2019
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 01. mars 2019

Chair Work in Schema Therapy

Kursholder: Remco van der Wijngaart
Dato: 29. mars 2019
Kursavgift: 2 500,-
Påmeldingsfrist: 01. mars 2019

Påmeldingsskjema til sertifiseringsprogram i skjematerapi

Meld deg på

Har du spørsmål?

Vi svarer gjerne på det du lurer på.