Sertifiseringsprogram i skjematerapi

Sertifiseringsprogram i skjematerapi arrangert av Norsk Forum for skjematerapi i samarbeid med Norsk Forening for Kognitiv terapi. Programmet er godkjent av International Society of Schema Therapy (ISST) og Norsk Psykologforening.

Kursmodulene vil bli søkt godkjent av Legeforeningen som valgfritt spesialist- og etterutdanningskurs i allmennmedisin og i psykiatri.

Sertifiseringsprogrammet består av totalt 6 kurssamlinger. I tillegg til kurs kreves det 20 timers veiledning for standard sertifisering og 40 timers veiledning for avansert sertifisering.

"Skjematerapi er en behandlingsform som pasienter med langvarig eller kronisk problematikk forstår intuitivt. Jeg har fått veldig god utbytte av den toårige videreutdanningen i skjematerapi, både ved behandling og supplerende til utredning. Veiledningen jeg har hatt har vært av svært høy kvalitet, og har sammen med seminarene overgått de forventningene jeg hadde i forkant. Samtlige av meddeltakerne jeg har snakket med har sagt det samme."

- Christoffer Ødegård Hansen, psykolog

Arrangør: Norsk Forum for Skjematerapi i samarbeid med Norsk Forening for Kognitiv Terapi.

Tidsperiode: 15.10.20 – 20.12.21

Kursavgift: 30 000 (Veiledningsutgifter kommer i tillegg)

Søknadsfrist: 15. september 2020

Meld deg påSe alle moduler

«Videreutdanningen i skjematerapi har vært svært lærerik og klinisk anvendbar. Kursene har vært varierte og gode med mye praktiske øvelser. Kombinasjon av individuell- og gruppeveiledning har hjulpet meg å bruke kunnskapen i praksis.»

- Astrid Moi Vårdal, psykolog

Skjematerapi er en integrativ psykoterapimodell som kombinerer elementer fra tilknytningsteori, psykodynamisk terapi, gestaltterapi, emosjonsfokusert terapi og kognitiv atferdsterapi (Vreeswijk, Broersen & Nadort, 2012). Det er en utbredt terapitilnærming som stadig har fått nye anvendelser, og den benyttes i dag overfor barn, ungdom og voksne og gis i form av individualterapi, parterapi, familieterapi og gruppeterapi. Den benyttes også i kriminalomsorgen.

Undervisningen er modulbasert og følger de internasjonale retningslinjene til ISST. Kursleder er godkjent veileder i ISST og sørger for
koordinering av sertifiseringsprogrammet. Alle deltagere vil bli tildelt en veileder. Veiledningen kan skje i gruppe eller individuelt avhengig av ønske og muligheter. Deltagerne kan velge mellom standard sertifisering som innebærer 20 timer veiledning eller avansert sertifisering som innebærer 40 timer veiledning. Alle i sertifiseringsprogrammet oppfordres til å ta i bruk kollegaveiledningen aktivt gjennom hele utdanningsperioden.

Utdanning i skjematerapi berører ulike kompetanseområder. Følgende temaer vil bli gjennomgått i utdanningen:
– Teoretisk modell og grunnleggende begreper i skjematerapi: Innføring i grunnmodellen, definisjon av tidlig, uhensiktsmessig skjema (Early Maladaptive Schema) og gjennomgang av de 18 spesifikke skjemaene slik de er definert av Jeffrey Young, definisjon av uhensiktsmessige mestringsstrategier (Maladaptive Coping Styles) og definisjon av modus.

– Kartlegging og kasusformulering: Ulike tilnærmingsmåter for å identifisere og aktivisere tidlig, uhensiktsmessige skjemaer, uhensiktsmessige mestringsstrategier og modi, skåring og tolking av spørreskjemaer, psykoedukasjon og kasusformulering.

– Kognitive intervensjoner: Bruk av sokratisk metode i endringsarbeid, validitetstesting og skjemadialog,

– Følelsesfokuserte intervensjoner: Bearbeiding av følelser ved hjelp av visualiseringsøvelser, dialog – teknikker, ventilering og ekspressiv skriving.

– Relasjonelle intervensjoner: Avgrenset nyomsorg (limited reparenting), empatisk konfrontering, identifisere og utforske tildig, uhensiktsmessige skjemaer når de blir aktivert i terapirelasjonen, terapeutens egne skjemaer.

– Atferdsfokuserte intervensjoner: Atferdseksperiment, overkomme unngåelse, valg av partner.

– Modusarbeid: Rasjonale for bruk av modus i endringsarbeid, identifisering av modus, oversikt over vanlige modi ved ulike personlighetsforstyrrelser, gjennomgang av forskjellige intervensjoner og teknikker når man arbeider med modus.

Du må enten ha tre årig helse – og sosialfaglig høyskoleutdanning eller embetseksamen som lege eller psykolog. I tillegg må du være i en arbeidssituasjon som omfatter direkte terapeutisk relasjon til samme bruker/klient/pasient over tid.

Kursavgift er kr 30 000,- som dekker alle kursmodulene i sertifiseringsprogrammet. Veiledningsutgifter kommer i tillegg. Utgifter i forbindelse med veiledning vil typisk være i størrelsesorden 20 000 kr for standard sertifisering og 40 000 kr for avansert sertifisering. For å bli sertifisert må man levere eksamenvideo. Pris for skåring og skriftlig tilbakemelding per videoopptak er kr 1 800,- Avslutningsvis må man melde seg inn i ISST for å bli sertifisert og være en del av den internasjonale skjematerapibevegelsen. Årskontingenten er 100 Euro.

Sertifiseringsprogrammet består av totalt 6 kursmoduler, til sammen 96 timer undervisning.

Fravær fra enkeltmoduler må kompenseres for ved deltakelse på tilsvarende modul på etterfølgende kull. Det er kun fravær med sykemelding som aksepteres som gyldig fravær.

Du har full anledning til å melde deg på enkeltstående kurs. Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 3 uker før kursstart, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm).

Ja! Norsk Psykologforening har godkjent utdanningen med 96 timer vedlikeholdsaktivitet i spesialistutdanningen. Dersom du tar enkeltkurs er hvert kurs godkjent med 16 timer vedlikeholdsaktivtet.

Kursene holdes i lokalene til Klinikk for psykologbehandling på Kongsvinger. Man må selv ordne med overnatting.

Veiledningen gis individuelt eller i grupper. Veiledning gis i hovedsak i forhold til opptak man har gjort av egne terapier. Kandidatene må følge minimum fire pasienter og ha minst 25 terapitimer med hver. En av pasientene må ha en personlighetsforstyrrelse eller avvikende personlighetstrekk, og de øvrige skal være egnet for modusarbeid.

Det er krav om innlevering av to videoer, hvor det forut skal sendes en skriftlig redegjørelse for fokus i terapien og en problemstilling. Regelmessig veiledning på opptak av kandidatenes egne terapier har vist god nytteverdi i forhold til å styrke hans/hennes kunnskaper og ferdigheter som terapeut.

Alle veiledere i sertifiseringsprogrammet er spesialister i klinisk psykologi. I tillegg har de en avansert sertifisering i skjematerapi.

Materialet må være fra din pågående praksis hvor du anvender skjematerapi. Veiledningen gis i hovedsak i forhold til opptak kandidaten har gjort av egne terapier. Kandidaten må følge minimum fire pasienter og ha minst 25 terapitimer med hver. En av pasientene må ha en personlighetsforstyrrelse eller avvikende personlighetstrekk, og de øvrige skal være egnet for modusarbeid.

Godkjent deltagelse ved utdanningsprogrammet (oppmøte på samtlige samlinger og 100 % fullført veiledning) og bestått eksamen honoreres med internasjonal sertifisering i skjematerapi.

En standard sertifisering innebærer at kandidaten har kompetanse til å utøve skjematerapi, delta i
forskningprosjekter samt å gi undervisning eller veiledning overfor kandiater som tar standard sertifisering. Med standard
sertifisering har man ikke anledning til å lede utdanningsprogrammer, virke som sensor eller tilby veiledning ved spesielt
utfordrende og vanskelige pasientkasi. En avansert sertifisering innebærer at kandidaten har kompetanse til å gi skjematerapi
innenfor et bredt spekter av psykisk lidelse og interpersonlige problemer, delta i forskningprosjekter samt å veilede, undervise
og virke som sensor i skjematerapi.

Godkjennelse av veiledningen
• Standard sertifisering: I tillegg til deltagelse i utdanningsprogrammet må deltagere ha 20 timer veiledning.
I veiledningen skal kandidaten legge frem minst to ulike pasienter, hvorav i hvert fall én har en personlighetsforstyrrelse eller
alvorlige dysfunksjonelle personlighetstrekk og de øvrige pasienter skal på en eller annen måte være egnet for
modusarbeid. Alle pasientene skal minst ha hatt 25 timer terapi hver. Før sertifisering skal deltageren som minstekrav ha
brukt skjematerapi overfor 2 ulike pasienter med tilsammen 80 terapitimer.

• Avansert sertifisering: I tillegg til detakelse i utdanningsprogrammet må deltagere ha 40 timer veiledning.
I veiledningen skal kandidaten legge frem minst fire ulike pasienter, hvorav i hvert fall én har en personlighetsforstyrrelse
eller alvorlige dysfunksjonelle personlighetstrekk og de øvrige pasienter skal på en eller annen måte være egnet for
modusarbeid. Det forventes at deltager demonstrerer kompetanse både i forhold til det å arbeide med
overkompenserende modus samt overgivelses – eller unnvikelsesmodus. Alle pasientene skal minst ha hatt 25 timer terapi
hver. Før sertifisering skal deltageren som minstekrav ha brukt skjematerapi overfor 4 ulike pasienter med tilsammen 160
terapitimer.

Kort om skjematerapi


  • Transdiagnostisk psykoterapimodell
  • Evidensbasert og integrativ behandlingsmetode
  • Nyere forskning viser at skjematerapi er meget godt egnet for behandling av relasjonsproblemer, personlighetsforstyrrelser og kompliserte psykiatriske tilstander.

ISST-standard

Programmet følger International Society of Schema Therapy (ISST) sine standarder for sertifisering slik at man mottar en internasjonal sertifisering i skjematerapi etter endt utdanning.

Godkjent av Norsk Psykologiforening

Norsk Psykologforening har godkjent utdanningen med 96 timer vedlikeholdsaktivitet i spesialistutdanningen,

Kurs 2020 - 2021

Frist for påmelding til sertifiseringsprogrammet er 15. september 2020. Fristen for påmelding til enkeltstående kurs finner du i kursoversikten.

Innføring i skjematerapi

Kursholder: Erlend Aschehoug
Dato: 15. - 16. mars 2023
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 15.01.23

Kasusformulering i skjematerapi

Kursholder: Erlend Aschehoug
Dato: 11. – 12. mai 2023
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 15.03.23

Møt deg selv og dine skjemaer

Kursholder: Eva Barkman og Erlend Aschehoug
Dato: 23. – 24. september 2021
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 15.08.21

Skjematerapi ved emosjonelt ustabil – og engstelig/unnvikende personlighetsforstyrrelse

Kursholder: Erlend Aschehoug
Dato: 22. – 23. april 2021
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 20.03.21

Ferdighetstrening i skjematerapi del 1

Kursholder: Poul Perris
Dato: 22. - 23. november 2021
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 15.10.21

Ferdighetstrening i skjematerapi del 2

Kursholder: Poul Perris
Dato: 31.03.22 - 01.04.22
Kursavgift: 5 000,-
Påmeldingsfrist: 01.02.22

Påmeldingsskjema til sertifiseringsprogram i skjematerapi

Meld deg på

Har du spørsmål?

Vi svarer gjerne på det du lurer på.