Påmelding

Her melder du deg på sertifiseringsprogrammet i skjematerapi.

Til: Norsk Forum for Skjematerapi og Klinikk for Psykologbehandling.

1. Kontaktinformasjon


Bruk privatadresse til faktura


2. Din bakgrunn


3. Tilleggsinformasjon


Hvordan fikk du høre om kurset?
Sosiale medierTidskrift for Norsk PsykologforeningAnnet

4. Bekreft
Du må godkjenne boksene over for å melde deg på

Ofte stilte spørsmål

Skjematerapi er en integrativ psykoterapimodell som kombinerer elementer fra tilknytningsteori, psykodynamisk terapi, gestaltterapi, emosjonsfokusert terapi og kognitiv atferdsterapi (Vreeswijk, Broersen & Nadort, 2012). Det er en utbredt terapitilnærming som stadig har fått nye anvendelser, og den benyttes i dag overfor barn, ungdom og voksne og gis i form av individualterapi, parterapi, familieterapi og gruppeterapi. Den benyttes også i kriminalomsorgen.

Undervisningen er modulbasert og følger de internasjonale retningslinjene til ISST. Kursleder er godkjent veileder i ISST og sørger for
koordinering av sertifiseringsprogrammet. Alle deltagere vil bli tildelt en veileder. Veiledningen kan skje i gruppe eller individuelt avhengig av ønske og muligheter. Deltagerne kan velge mellom standard sertifisering som innebærer 20 timer veiledning eller avansert sertifisering som innebærer 40 timer veiledning. Alle i sertifiseringsprogrammet oppfordres til å ta i bruk kollegaveiledningen aktivt gjennom hele utdanningsperioden.

Utdanning i skjematerapi berører ulike kompetanseområder. Følgende temaer vil bli gjennomgått i utdanningen:
– Teoretisk modell og grunnleggende begreper i skjematerapi: Innføring i grunnmodellen, definisjon av tidlig, uhensiktsmessig skjema (Early Maladaptive Schema) og gjennomgang av de 18 spesifikke skjemaene slik de er definert av Jeffrey Young, definisjon av uhensiktsmessige mestringsstrategier (Maladaptive Coping Styles) og definisjon av modus.

– Kartlegging og kasusformulering: Ulike tilnærmingsmåter for å identifisere og aktivisere tidlig, uhensiktsmessige skjemaer, uhensiktsmessige mestringsstrategier og modi, skåring og tolking av spørreskjemaer, psykoedukasjon og kasusformulering.

– Kognitive intervensjoner: Bruk av sokratisk metode i endringsarbeid, validitetstesting og skjemadialog,

– Følelsesfokuserte intervensjoner: Bearbeiding av følelser ved hjelp av visualiseringsøvelser, dialog – teknikker, ventilering og ekspressiv skriving.

– Relasjonelle intervensjoner: Avgrenset nyomsorg (limited reparenting), empatisk konfrontering, identifisere og utforske tildig, uhensiktsmessige skjemaer når de blir aktivert i terapirelasjonen, terapeutens egne skjemaer.

– Atferdsfokuserte intervensjoner: Atferdseksperiment, overkomme unngåelse, valg av partner.

– Modusarbeid: Rasjonale for bruk av modus i endringsarbeid, identifisering av modus, oversikt over vanlige modi ved ulike personlighetsforstyrrelser, gjennomgang av forskjellige intervensjoner og teknikker når man arbeider med modus.

Du må arbeide som lege eller psykolog og være i en arbeidssituasjon som omfatter direkte terapeutisk relasjon til samme bruker/klient/pasient over tid.

Kursavgift er kr 40 000,- som dekker alle kursmodulene i sertifiseringsprogrammet. Veiledningsutgifter kommer i tillegg. Utgifter i forbindelse med veiledning vil typisk være i størrelsesorden 20 000 kr for standard sertifisering og 40 000 kr for avansert sertifisering. For å bli sertifisert må man levere eksamenvideo. Pris for skåring og skriftlig tilbakemelding per videoopptak er kr 1 800,- Avslutningsvis må man melde seg inn i ISST for å bli sertifisert og være en del av den internasjonale skjematerapibevegelsen. Årskontingenten er 100 Euro.

Sertifiseringsprogrammet består av totalt 8 kursmoduler, til sammen 144 timer undervisning. De fleste av samlingene går over to dager, men det er to kursmoduler som går over tre dager.

Fravær fra enkeltmoduler må kompenseres for ved deltakelse på tilsvarende modul på etterfølgende kull. Det er kun fravær med sykemelding som aksepteres som gyldig fravær.

Du har full anledning til å melde deg på enkeltstående kurs. Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 3 uker før kursstart, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm).

Ja! Norsk Psykologforening har godkjent utdanningen med 144 timer vedlikeholdsaktivitet i spesialistutdanningen. Dersom du tar enkeltkurs er hvert kurs godkjent med 16 timer vedlikeholdsaktivtet.

Kursene holdes på Gjestehuset Lovisenberg. De tilbyr overnatting i forskjellige prisklasser. Alt fra enkle og funksjonelle økonomirom med felles bad, til rom innredet i tradisjonell gammel stil og med eget bad. Du kan booke rom selv ved å besøke denne lenken: https://www.lovisenberg.no/gjestehuset/overnatting

Veiledningen gis individuelt eller i grupper på maksimum fire kandidater, og den gis i hovedsak i forhold til opptak de har gjort av egne terapier. Kandidatene må følge minimum fire pasienter og ha minst 25 terapitimer med hver. En av pasientene må ha en personlighetsforstyrrelse eller avvikende personlighetstrekk, og de øvrige skal være egnet for modusarbeid.

Det er krav om innlevering av to videoer, hvor det forut skal sendes en skriftlig redegjørelse for fokus i terapien og en problemstilling. Regelmessig veiledning på opptak av kandidatenes egne terapier har vist god nytteverdi i forhold til å styrke hans/hennes kunnskaper og ferdigheter som terapeut.

Alle veiledere i sertifiseringsprogrammet er spesialister i klinisk psykologi. I tillegg har de en avansert sertifisering i skjematerapi.

Anbefalt litteratur i sertifiseringsprogrammet.

Når person klikker på denne kommer følgende tekst:

Gyllenhammar, C. & Perris, P. (2016). Schematerapi – En klinikers håndbok & en terapiberättelse. Estland: Natur & Kultur. STERKT ANBEFALT!

Young, J.E., Klosko, J.S., & Weishaar, M.E. (2003). Schema therapy. A practitioner’s guide. New York: The Guilford Publications, New York. STERKT ANBEFALT!

Arntz, A. & Genderen, H. van (2009). Schema Therapy for Borderline Personality Disorder. John Wiley & Sons Inc, New York.

Arntz, A. & Jacob, G. (2013). Schema Therapy in Practice: An Introductory Guide to the Schema Mode Approach. John Wiley & Sons Ltd., Hoboken.

Young, J.E., & Klosko, J.S. (2002). Gjenvinn livet ditt – hvordan du kan bryte ut av negative mønstre og ha det bra med deg selv igjen. Ananke Norge (bestilles på post@ananke.no).

Rafaeli, E., Bernstein, D. & Young, J.E. (2010). Schema Therapy: Distinctive Features. London: Routledge.

Godkjent deltagelse ved utdanningsprogrammet (oppmøte på minimum 7 samlinger og 100 % fullført veiledning) og bestått eksamen honoreres med internasjonal sertifisering i skjematerapi.

En standard sertifisering innebærer at kandidaten har kompetanse til å utøve skjematerapi, delta i
forskningprosjekter samt å gi undervisning eller veiledning overfor kandiater som tar standard sertifisering. Med standard
sertifisering har man ikke anledning til å lede utdanningsprogrammer, virke som sensor eller tilby veiledning ved spesielt
utfordrende og vanskelige pasientkasi. En avansert sertifisering innebærer at kandidaten har kompetanse til å gi skjematerapi
innenfor et bredt spekter av psykisk lidelse og interpersonlige problemer, delta i forskningprosjekter samt å veilede, undervise
og virke som sensor i skjematerapi.

Godkjennelse av veiledningen
• Standard sertifisering: I tillegg til detagelse i utdanningsprogrammet må deltagere ha 20 timer veiledning.
I veiledningen skal kandidaten legge frem minst to ulike pasienter, hvorav i hvert fall én har en personlighetsforstyrrelse eller
alvorlige dysfunksjonelle personlighetstrekk og de øvrige pasienter skal på en eller annen måte være egnet for
modusarbeid. Alle pasientene skal minst ha hatt 25 timer terapi hver. Før sertifisering skal deltageren som minstekrav ha
brukt skjematerapi overfor 2 ulike pasienter med tilsammen 80 terapitimer.

• Avansert sertifisering: I tillegg til detakelse i utdanningsprogrammet må deltagere ha 40 timer veiledning.
I veiledningen skal kandidaten legge frem minst fire ulike pasienter, hvorav i hvert fall én har en personlighetsforstyrrelse
eller alvorlige dysfunksjonelle personlighetstrekk og de øvrige pasienter skal på en eller annen måte være egnet for
modusarbeid. Det forventes at deltager demonstrerer kompetanse både i forhold til det å arbeide med
overkompenserende modus samt overgivelses – eller unnvikelsesmodus. Alle pasientene skal minst ha hatt 25 timer terapi
hver. Før sertifisering skal deltageren som minstekrav ha brukt skjematerapi overfor 4 ulike pasienter med tilsammen 160
terapitimer.