Utdanning i skjematerapi

Ofte stilte spørsmål

Om internasjonalt sertifiseringsprogram i skjematerapi

Skjematerapi er en integrativ psykoterapimodell som kombinerer elementer fra tilknytningsteori, psykodynamisk terapi, gestaltterapi, emosjonsfokusert terapi og kognitiv atferdsterapi (Vreeswijk, Broersen & Nadort, 2012). Det er en utbredt terapitilnærming som stadig har fått nye anvendelser, og den benyttes i dag overfor barn, ungdom og voksne og gis i form av individualterapi, parterapi, familieterapi og gruppeterapi. Den benyttes også i kriminalomsorgen.

Undervisningen er modulbasert og følger de internasjonale retningslinjene til ISST. Kursleder er godkjent veileder i ISST og sørger for
koordinering av sertifiseringsprogrammet. Alle deltagere vil bli tildelt en veileder. Veiledningen kan skje i gruppe eller individuelt avhengig av ønske og muligheter. Deltagerne kan velge mellom standard sertifisering som innebærer 20 timer veiledning eller avansert sertifisering som innebærer 40 timer veiledning. Alle i sertifiseringsprogrammet oppfordres til å ta i bruk kollegaveiledningen aktivt gjennom hele utdanningsperioden.

Utdanning i skjematerapi berører ulike kompetanseområder. Følgende temaer vil bli gjennomgått i utdanningen:
– Teoretisk modell og grunnleggende begreper i skjematerapi: Innføring i grunnmodellen, definisjon av tidlig, uhensiktsmessig skjema (Early Maladaptive Schema) og gjennomgang av de 18 spesifikke skjemaene slik de er definert av Jeffrey Young, definisjon av uhensiktsmessige mestringsstrategier (Maladaptive Coping Styles) og definisjon av modus.

– Kartlegging og kasusformulering: Ulike tilnærmingsmåter for å identifisere og aktivisere tidlig, uhensiktsmessige skjemaer, uhensiktsmessige mestringsstrategier og modi, skåring og tolking av spørreskjemaer, psykoedukasjon og kasusformulering.

– Kognitive intervensjoner: Bruk av sokratisk metode i endringsarbeid, validitetstesting og skjemadialog,

– Følelsesfokuserte intervensjoner: Bearbeiding av følelser ved hjelp av visualiseringsøvelser, dialog – teknikker, ventilering og ekspressiv skriving.

– Relasjonelle intervensjoner: Avgrenset nyomsorg (limited reparenting), empatisk konfrontering, identifisere og utforske tildig, uhensiktsmessige skjemaer når de blir aktivert i terapirelasjonen, terapeutens egne skjemaer.

– Atferdsfokuserte intervensjoner: Atferdseksperiment, overkomme unngåelse, valg av partner.

– Modusarbeid: Rasjonale for bruk av modus i endringsarbeid, identifisering av modus, oversikt over vanlige modi ved ulike personlighetsforstyrrelser, gjennomgang av forskjellige intervensjoner og teknikker når man arbeider med modus.

Du må arbeide som lege eller psykolog og være i en arbeidssituasjon som omfatter direkte terapeutisk relasjon til samme bruker/klient/pasient over tid.

Kursavgift er kr 40 000,- som dekker alle kursmodulene i sertifiseringsprogrammet. Veiledningsutgifter kommer i tillegg. Utgifter i forbindelse med veiledning vil typisk være i størrelsesorden 20 000 kr for standard sertifisering og 40 000 kr for avansert sertifisering. For å bli sertifisert må man levere eksamenvideo. Pris for skåring og skriftlig tilbakemelding per videoopptak er kr 1 800,- Avslutningsvis må man melde seg inn i ISST for å bli sertifisert og være en del av den internasjonale skjematerapibevegelsen. Årskontingenten er 100 Euro.

Sertifiseringsprogrammet består av totalt 8 kursmoduler, til sammen 144 timer undervisning. De fleste av samlingene går over to dager, men det er to kursmoduler som går over tre dager.

Fravær fra enkeltmoduler må kompenseres for ved deltakelse på tilsvarende modul på etterfølgende kull. Det er kun fravær med sykemelding som aksepteres som gyldig fravær.

Du har full anledning til å melde deg på enkeltstående kurs. Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 3 uker før kursstart, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm).

Ja! Norsk Psykologforening har godkjent utdanningen med 144 timer vedlikeholdsaktivitet i spesialistutdanningen. Dersom du tar enkeltkurs er hvert kurs godkjent med 16 timer vedlikeholdsaktivtet.

Kursene holdes på Gjestehuset Lovisenberg. De tilbyr overnatting i forskjellige prisklasser. Alt fra enkle og funksjonelle økonomirom med felles bad, til rom innredet i tradisjonell gammel stil og med eget bad. Du kan booke rom selv ved å besøke denne lenken: https://www.lovisenberg.no/gjestehuset/overnatting

Veiledningen gis individuelt eller i grupper på maksimum fire kandidater, og den gis i hovedsak i forhold til opptak de har gjort av egne terapier. Kandidatene må følge minimum fire pasienter og ha minst 25 terapitimer med hver. En av pasientene må ha en personlighetsforstyrrelse eller avvikende personlighetstrekk, og de øvrige skal være egnet for modusarbeid.

Det er krav om innlevering av to videoer, hvor det forut skal sendes en skriftlig redegjørelse for fokus i terapien og en problemstilling. Regelmessig veiledning på opptak av kandidatenes egne terapier har vist god nytteverdi i forhold til å styrke hans/hennes kunnskaper og ferdigheter som terapeut.

Alle veiledere i sertifiseringsprogrammet er spesialister i klinisk psykologi. I tillegg har de en avansert sertifisering i skjematerapi.

Anbefalt litteratur i sertifiseringsprogrammet.

Når person klikker på denne kommer følgende tekst:

Gyllenhammar, C. & Perris, P. (2016). Schematerapi – En klinikers håndbok & en terapiberättelse. Estland: Natur & Kultur. STERKT ANBEFALT!

Young, J.E., Klosko, J.S., & Weishaar, M.E. (2003). Schema therapy. A practitioner’s guide. New York: The Guilford Publications, New York. STERKT ANBEFALT!

Arntz, A. & Genderen, H. van (2009). Schema Therapy for Borderline Personality Disorder. John Wiley & Sons Inc, New York.

Arntz, A. & Jacob, G. (2013). Schema Therapy in Practice: An Introductory Guide to the Schema Mode Approach. John Wiley & Sons Ltd., Hoboken.

Young, J.E., & Klosko, J.S. (2002). Gjenvinn livet ditt – hvordan du kan bryte ut av negative mønstre og ha det bra med deg selv igjen. Ananke Norge (bestilles på post@ananke.no).

Rafaeli, E., Bernstein, D. & Young, J.E. (2010). Schema Therapy: Distinctive Features. London: Routledge.

Godkjent deltagelse ved utdanningsprogrammet (oppmøte på minimum 7 samlinger og 100 % fullført veiledning) og bestått eksamen honoreres med internasjonal sertifisering i skjematerapi.

En standard sertifisering innebærer at kandidaten har kompetanse til å utøve skjematerapi, delta i
forskningprosjekter samt å gi undervisning eller veiledning overfor kandiater som tar standard sertifisering. Med standard
sertifisering har man ikke anledning til å lede utdanningsprogrammer, virke som sensor eller tilby veiledning ved spesielt
utfordrende og vanskelige pasientkasi. En avansert sertifisering innebærer at kandidaten har kompetanse til å gi skjematerapi
innenfor et bredt spekter av psykisk lidelse og interpersonlige problemer, delta i forskningprosjekter samt å veilede, undervise
og virke som sensor i skjematerapi.

Godkjennelse av veiledningen
• Standard sertifisering: I tillegg til detagelse i utdanningsprogrammet må deltagere ha 20 timer veiledning.
I veiledningen skal kandidaten legge frem minst to ulike pasienter, hvorav i hvert fall én har en personlighetsforstyrrelse eller
alvorlige dysfunksjonelle personlighetstrekk og de øvrige pasienter skal på en eller annen måte være egnet for
modusarbeid. Alle pasientene skal minst ha hatt 25 timer terapi hver. Før sertifisering skal deltageren som minstekrav ha
brukt skjematerapi overfor 2 ulike pasienter med tilsammen 80 terapitimer.

• Avansert sertifisering: I tillegg til detakelse i utdanningsprogrammet må deltagere ha 40 timer veiledning.
I veiledningen skal kandidaten legge frem minst fire ulike pasienter, hvorav i hvert fall én har en personlighetsforstyrrelse
eller alvorlige dysfunksjonelle personlighetstrekk og de øvrige pasienter skal på en eller annen måte være egnet for
modusarbeid. Det forventes at deltager demonstrerer kompetanse både i forhold til det å arbeide med
overkompenserende modus samt overgivelses – eller unnvikelsesmodus. Alle pasientene skal minst ha hatt 25 timer terapi
hver. Før sertifisering skal deltageren som minstekrav ha brukt skjematerapi overfor 4 ulike pasienter med tilsammen 160
terapitimer.

Om spesialisering i psykoterapi

Skjematerapi er en integrativ psykoterapimodell som kombinerer elementer fra tilknytningsteori, psykodynamisk terapi, gestaltterapi, emosjonsfokusert terapi og kognitiv atferdsterapi (Vreeswijk, Broersen & Nadort, 2012). Det er en utbredt terapitilnærming som stadig har fått nye anvendelser, og den benyttes i dag overfor barn, ungdom og voksne og gis i form av individualterapi, parterapi, familieterapi og gruppeterapi. Den benyttes også i kriminalomsorgen.

For å delta på kurset må du ha norsk autorisasjon som psykolog og du må ha fullført Psykologforeningens fellesprogram.

Kursavgift er kr 120 000,- som dekker alle kursmodulene i spesialiseringsprogrammet i tillegg til 30 timer veiledning. Veiledningsutgifter for de resterende 50 timer kommer i tillegg. Utgifter i forbindelse med gruppeveiledning vil variere avhengig av hvor mange deltagere det er i gruppen. Med 4 deltagere blir prisen 15 000 kroner for 50 timer gruppeveiledning. For å bli sertifisert må man levere eksamenvideo. Pris for skåring og skriftlig tilbakemelding per videoopptak er kr 1 800,- Avslutningsvis må man melde seg inn i ISST for å bli sertifisert. Årskontingenten er 100 Euro. Medlemskap i ISST gir deg tilgang til en rekke ressurser på nettsiden til ISST.

Spesialiseringsprogrammet består av totalt 15 kursmoduler. Utdanningsprogrammet som går over to år, omfatter 20 dager á åtte timer med undervisning, til sammen 160 timer, og 13 dager á åtte timer med egenerfaring, til sammen 104 timer, det vil si totalt 264 timer. Mens modulene 6, 8, 10, 12 og 13 i hovedsak består av egenerfaring, inngår dette også i de øvrige modulene.
Gruppeveiledningen finner som regel sted dagen før hver kurssamling. Hver gruppeveiledning varer i 3 klokketimer (4 veiledningstimer).

Det er krav om at kandidaten deltar på alle modulene for å få dem godkjent i spesialistordningen. Fravær fra enkeltmoduler må kompenseres for ved deltakelse på tilsvarende modul på etterfølgende kull. Det er kun fravær med sykemelding som aksepteres som gyldig fravær.

Kursene holdes på Gjestehuset Lovisenberg. De tilbyr overnatting i forskjellige prisklasser. Alt fra enkle og funksjonelle økonomirom med felles bad, til rom innredet i tradisjonell gammel stil og med eget bad. Du kan booke rom selv ved å besøke denne lenken: https://www.lovisenberg.no/gjestehuset/overnatting

Det er kun Norsk psykologforening som kan godkjenne praksis, dette kan ikke gjøres av Norsk Forum for Skjematerapi. Se beskrivelsen av praksiskravene her: https://www.psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-utdanning/spesialistutdanningen/spesialitetene-i-psykologi-ny-ordning/utfyllende-bestemmelser-for-spesialitetene-i-psykologi-ny-ordning/spesialiteten-i-psykoterapi

Dette skriver Psykologforeningen om praksis på sine nettsider:

«Av de totalt 5 årsverkene praksis som psykolog skal minst 4 av årsverkene være i regelmessig praksis innen anerkjente og etablerte psykoterapeutiske metoder. I løpet av de 5 årsverkene skal psykologen arbeide på minst 2 tjenestesteder. Minst 2 av årsverkene må være innen psykisk helsevern eller fra fagfelt med dokumentert ekvivalens til psykisk helsevern, eksempelvis praksis fra rusfeltet eller andre fagfelt hvor man har arbeidet i tverrfaglige team. En må ha erfaring med undersøkelse og behandling av et variert spekter av psykiske lidelser og problemer, inkludert erfaring med alvorlige sinnslidelser og psykotiske tilstander. En må ha arbeidet med et bredt aldersspekter og med begge kjønn. I minst 1 av årsverkene skal psykologen ha jobbet i minimum 20 % med valgt behandlingstilnærming.»

I følge kravene til Norsk psykologforening må veiledningen være gitt av psykologspesialist og man må ha minimum 180 timer veiledning i løpet av fordypningsprogrammet (60 timer skal være knyttet til fellesprogrammet som man må ta før man begynner på fordypningsprogrammet, til sammen 240 timer).

I denne utdanningen forventes det at kandidaten selv dekker den resterende delen av veiledning, det vil si 100 timer, som kreves for godkjenning som spesialist

40 timer skal være individuell veiledning. Veiledning kan også gis i gruppe. Gruppen består da av maksimum fire psykologer som blir veiledet av en psykologspesialist.
I vår utdanning har veileder i tillegg en avansert sertifisering i skjematerapi.

For at veiledning skal kunne godkjennes skal man kunne dokumentere veiledning av minst to og opptil flere pågående eller gjennomførte behandlingsprosesser. Det inngås en gjensidig standardkontrakt for veiledning før veiledningen starter og gjøres løpende i veiledningstimene og gjennom veiledningsattest etter endt veiledning. Etter særskilt vurdering av fagutvalget for spesialiteten i psykoterapi kan annen type psykologspesialist godkjennes som veileder hvis denne har tilsvarende kompetanse. I spesielle tilfeller, og etter individuell søknad, kan psykologen få forhåndsgodkjent veiledning i inntil 40 timer av erfaren psykolog som ikke er spesialist.

I følge kravene til Norsk psykologforening må veiledningen være gitt av psykologspesialist. Etter særskilt vurdering av fagutvalget for spesialiteten i psykoterapi kan annen type psykologspesialist godkjennes som veileder hvis denne har tilsvarende kompetanse. I spesielle tilfeller, og etter individuell søknad, kan psykologen få forhåndsgodkjent veiledning i inntil 40 timer av erfaren psykolog som ikke er spesialist. I vår utdanning vil veileder i tillegg inneha en avansert sertifisering i skjematerapi.

Materialet må være fra din pågående praksis. I fire av de fem årene praksisen varer må det gjøres bruk av ”anerkjente og etablerte psykoterapeutiske metoder”. Det betyr at praksis fra flere fagområder vil kunne brukes, herunder terapi med voksne, familier og ungdommer.
Skjematerapi er anerkjent og etablert psykoterapeutisk metode.

Det er kun Norsk psykologforening som kan gi den endelige godkjenningen.

Godkjent deltagelse ved utdanningsprogrammet (oppmøte på samtlige kjernemoduler og 100 % fullført veiledning) og bestått eksamen honoreres med internasjonal sertifisering i skjematerapi.
NB! Det er krav om at kandidaten deltar på alle modulene for å få dem godkjent i spesialistordningen. Fravær fra enkeltmoduler må kompenseres for ved deltakelse på tilsvarende modul på etterfølgende kull.

Har du spørsmål?

Vi svarer gjerne på det du lurer på.