Utdanning i skjematerapi

Ofte stilte spørsmål

Om internasjonalt sertifiseringsprogram i skjematerapi

Skjematerapi er en integrativ psykoterapimodell som kombinerer elementer fra tilknytningsteori, psykodynamisk terapi, gestaltterapi, emosjonsfokusert terapi og kognitiv atferdsterapi (Vreeswijk, Broersen & Nadort, 2012). Det er en utbredt terapitilnærming som stadig har fått nye anvendelser, og den benyttes i dag overfor barn, ungdom og voksne og gis i form av individualterapi, parterapi, familieterapi og gruppeterapi. Den benyttes også i kriminalomsorgen. Les mer her: https://schematherapysociety.org/

Undervisningen er modulbasert og følger de internasjonale retningslinjene til ISST. Kursleder er godkjent veileder i ISST og sørger for koordinering av sertifiseringsprogrammet. Alle deltagere vil bli tildelt en veileder. Veiledningen kan skje i gruppe eller individuelt avhengig av ønske og muligheter. Deltagerne kan velge mellom standard sertifisering som innebærer 20 timer veiledning eller avansert sertifisering som innebærer 40 timer veiledning. Alle i sertifiseringsprogrammet oppfordres til å ta i bruk kollegaveiledningen aktivt gjennom hele utdanningsperioden.

Utdanning i skjematerapi berører ulike kompetanseområder. Følgende temaer vil bli gjennomgått i utdanningen:
– Teoretisk modell og grunnleggende begreper i skjematerapi: Innføring i grunnmodellen, definisjon av tidlig, uhensiktsmessig skjema (Early Maladaptive Schema) og gjennomgang av de 18 spesifikke skjemaene slik de er definert av Jeffrey Young, definisjon av uhensiktsmessige mestringsstrategier (Maladaptive Coping Styles) og definisjon av modus.

– Kartlegging og kasusformulering: Ulike tilnærmingsmåter for å identifisere og aktivisere tidlig, uhensiktsmessige skjemaer, uhensiktsmessige mestringsstrategier og modi, skåring og tolking av spørreskjemaer, psykoedukasjon og kasusformulering.

– Kognitive intervensjoner: Bruk av sokratisk metode i endringsarbeid, validitetstesting og skjemadialog,

– Følelsesfokuserte intervensjoner: Bearbeiding av følelser ved hjelp av visualiseringsøvelser, dialog – teknikker, ventilering og ekspressiv skriving.

– Relasjonelle intervensjoner: Avgrenset nyomsorg (limited reparenting), empatisk konfrontering, identifisere og utforske tildig, uhensiktsmessige skjemaer når de blir aktivert i terapirelasjonen, terapeutens egne skjemaer.

– Atferdsfokuserte intervensjoner: Atferdseksperiment, overkomme unngåelse, valg av partner.

– Modusarbeid: Rasjonale for bruk av modus i endringsarbeid, identifisering av modus, oversikt over vanlige modi ved ulike personlighetsforstyrrelser, gjennomgang av forskjellige intervensjoner og teknikker når man arbeider med modus.

Du må enten ha tre årig helse – og sosialfaglig høyskoleutdanning eller embetseksamen som lege eller psykolog. I tillegg må du være i en arbeidssituasjon som omfatter direkte terapeutisk relasjon til samme bruker/klient/pasient over tid.

Kursavgift er kr 30 000,- som dekker alle kursmodulene i sertifiseringsprogrammet. Veiledningsutgifter kommer i tillegg. Utgifter i forbindelse med veiledning vil typisk være i størrelsesorden 20 000 kr for standard sertifisering og 40 000 kr for avansert sertifisering. For å bli sertifisert må man levere eksamenvideo. Pris for skåring og skriftlig tilbakemelding per videoopptak er kr 1 800,- Avslutningsvis må man melde seg inn i ISST for å bli sertifisert og være en del av den internasjonale skjematerapibevegelsen. Årskontingenten er 100 Euro.

Sertifiseringsprogrammet består av totalt 6 kursmoduler, til sammen 96 timer undervisning.

Fravær fra enkeltmoduler må kompenseres for ved deltakelse på tilsvarende modul på etterfølgende kull. Det er kun fravær med sykemelding som aksepteres som gyldig fravær.

Du har full anledning til å melde deg på enkeltstående kurs. Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 3 uker før kursstart, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm).

Ja! Norsk Psykologforening har godkjent utdanningen med 96 timer vedlikeholdsaktivitet i spesialistutdanningen. Dersom du tar enkeltkurs er hvert kurs godkjent med 16 timer vedlikeholdsaktivtet.

Kursene holdes i lokalene til Klinikk for psykologbehandling på Kongsvinger. Kongsvinger har flere hoteller og overnattingssteder. Man må selv ordne med overnatting.

Veiledningen gis individuelt eller i grupper, og den gis i hovedsak i forhold til opptak de har gjort av egne terapier. Kandidatene må følge minimum fire pasienter og ha minst 25 terapitimer med hver. En av pasientene må ha en personlighetsforstyrrelse eller avvikende personlighetstrekk, og de øvrige skal være egnet for modusarbeid.

Det er krav om innlevering av to videoer, hvor det forut skal sendes en skriftlig redegjørelse for fokus i terapien og en problemstilling. Regelmessig veiledning på opptak av kandidatenes egne terapier har vist god nytteverdi i forhold til å styrke hans/hennes kunnskaper og ferdigheter som terapeut.

Alle veiledere i sertifiseringsprogrammet er spesialister i klinisk psykologi. I tillegg har de en avansert sertifisering i skjematerapi.

Anbefalt litteratur i sertifiseringsprogrammet.

Når person klikker på denne kommer følgende tekst:

Gyllenhammar, C. & Perris, P. (2016). Schematerapi – En klinikers håndbok & en terapiberättelse. Estland: Natur & Kultur. STERKT ANBEFALT!

Young, J.E., Klosko, J.S., & Weishaar, M.E. (2003). Schema therapy. A practitioner’s guide. New York: The Guilford Publications, New York. STERKT ANBEFALT!

Arntz, A. & Genderen, H. van (2009). Schema Therapy for Borderline Personality Disorder. John Wiley & Sons Inc, New York.

Arntz, A. & Jacob, G. (2013). Schema Therapy in Practice: An Introductory Guide to the Schema Mode Approach. John Wiley & Sons Ltd., Hoboken.

Young, J.E., & Klosko, J.S. (2002). Gjenvinn livet ditt – hvordan du kan bryte ut av negative mønstre og ha det bra med deg selv igjen. Ananke Norge (bestilles på post@ananke.no).

Rafaeli, E., Bernstein, D. & Young, J.E. (2010). Schema Therapy: Distinctive Features. London: Routledge.

Godkjent deltagelse ved utdanningsprogrammet (oppmøte på samtlige samlinger og 100 % fullført veiledning) og bestått eksamen honoreres med internasjonal sertifisering i skjematerapi. Les mer her: https://schematherapysociety.org/2017-2018-ISST-Individual-Certification-Requirements

En standard sertifisering innebærer at kandidaten har kompetanse til å utøve skjematerapi, delta i
forskningprosjekter samt å gi undervisning eller veiledning overfor kandiater som tar standard sertifisering. Med standard
sertifisering har man ikke anledning til å lede utdanningsprogrammer, virke som sensor eller tilby veiledning ved spesielt
utfordrende og vanskelige pasientkasi. En avansert sertifisering innebærer at kandidaten har kompetanse til å gi skjematerapi
innenfor et bredt spekter av psykisk lidelse og interpersonlige problemer, delta i forskningprosjekter samt å veilede, undervise
og virke som sensor i skjematerapi.

Godkjennelse av veiledningen
• Standard sertifisering: I tillegg til detagelse i utdanningsprogrammet må deltagere ha 20 timer veiledning.
I veiledningen skal kandidaten legge frem minst to ulike pasienter, hvorav i hvert fall én har en personlighetsforstyrrelse eller
alvorlige dysfunksjonelle personlighetstrekk og de øvrige pasienter skal på en eller annen måte være egnet for
modusarbeid. Alle pasientene skal minst ha hatt 25 timer terapi hver. Før sertifisering skal deltageren som minstekrav ha
brukt skjematerapi overfor 2 ulike pasienter med tilsammen 80 terapitimer.

• Avansert sertifisering: I tillegg til detakelse i utdanningsprogrammet må deltagere ha 40 timer veiledning.
I veiledningen skal kandidaten legge frem minst fire ulike pasienter, hvorav i hvert fall én har en personlighetsforstyrrelse
eller alvorlige dysfunksjonelle personlighetstrekk og de øvrige pasienter skal på en eller annen måte være egnet for
modusarbeid. Det forventes at deltager demonstrerer kompetanse både i forhold til det å arbeide med
overkompenserende modus samt overgivelses – eller unnvikelsesmodus. Alle pasientene skal minst ha hatt 25 timer terapi
hver. Før sertifisering skal deltageren som minstekrav ha brukt skjematerapi overfor 4 ulike pasienter med tilsammen 160
terapitimer.

Om internasjonalt sertifiseringsprogram i gruppeskjematerapi

Skjematerapi er en integrativ psykoterapimodell som kombinerer elementer fra tilknytningsteori, psykodynamisk terapi, gestaltterapi, emosjonsfokusert terapi og kognitiv atferdsterapi (Vreeswijk, Broersen & Nadort, 2012). Det er en utbredt terapitilnærming som stadig har fått nye anvendelser, og den benyttes i dag overfor barn, ungdom og voksne og gis i form av individualterapi, parterapi, familieterapi og gruppeterapi. Joan Farrell og Ida Shaw har utviklet gruppeskjematerapi som er en særegen og potent gruppeterapi i forhold til personlighetsforstyrrelser og mennesker med langvarige interpersonlige problemer.

Du må enten ha tre årig helse – og sosialfaglig høyskoleutdanning eller embetseksamen som lege eller psykolog. I tillegg må du være i en arbeidssituasjon som omfatter direkte terapeutisk relasjon til samme bruker/klient/pasient over tid.

Kursavgift er kr 30 000,- som dekker alle kursmodulene i utdanningsprogrammet.  Veiledningsutgifter kommer i tillegg. Utgifter i forbindelse med gruppeveiledning vil variere avhengig av hvor mange deltagere det er i gruppen.  For å bli sertifisert må man levere eksamenvideo. Pris for skåring og skriftlig tilbakemelding per videoopptak er kr 1 800,- Avslutningsvis må man melde seg inn i ISST for å bli sertifisert. Årskontingenten er 100 Euro. Medlemskap i ISST gir deg tilgang til en rekke ressurser på nettsiden til ISST.

Sertifiseringsprogrammet i gruppeskjematerapi består av totalt 6 kursmoduler.

Fravær fra enkeltmoduler må kompenseres for ved deltakelse på tilsvarende modul på etterfølgende kull. Det er kun fravær med sykemelding som aksepteres som gyldig fravær.

Kursene holdes i lokalene til Klinikk for psykologbehandling på Kongsvinger. Kongsvinger har flere hoteller og overnattingssteder. Man må selv ordne med overnatting.

Utdanning i gruppeskjematerapi berører ulike kompetanseområder. Følgende temaer vil bli gjennomgått i utdanningen:
– Teoretisk modell og grunnleggende begreper i skjematerapi generelt, og gruppeskjematerapi spesielt: Innføring i grunnmodellen, definisjon av tidlig, uhensiktsmessig skjema (Early Maladaptive Schema) og gjennomgang av de 18 spesifikke skjemaene slik de er definert av Jeffrey Young, definisjon av uhensiktsmessige mestringsstrategier (Maladaptive Coping Styles) og definisjon av modus.

– Kartlegging og kasusformulering: Ulike tilnærmingsmåter for å identifisere og aktivisere tidlig, uhensiktsmessige skjemaer, uhensiktsmessige overlevelsesstrategier og modi, skåring og tolking av spørreskjemaer, psykoedukasjon og kasusformulering.

– Innhold i forvernsamtaler og gjennomgang av ulike faser i gruppeskjematerapi

– Hvordan legge til rette for samhold og tilhørighet i gruppen?

– Gruppeintervensjoner i forhold til beskyttermodus, kritisk, dømmende modus, sårbart barn modus, sint barn modus, glad/tilfreds barn modus

– Hvordan anvende konflikter og uoverensstemmelser i gruppen som en ressurs?

– Hvordan arbeide langsiktig med endring?

Veiledningen gis individuelt eller i grupper, og den gis i hovedsak i forhold til opptak de har gjort av egne gruppeterapier. For standard sertifisering i gruppeskjematerapi skal man ha praktisert gruppeskjematerapi i minst 20 gruppesesjoner, enten som hovedterapeut eller som co-terapeut sammen med en gruppeterapeut med avansert sertifisering. For avansert sertifisering i gruppeskjematerapi skal man ha praktisert gruppeskjematerapi i minst 40 gruppesesjoner som hovedterapeut eller co-terapeut.

Det er krav om innlevering av to videoer, hvor det forut skal sendes en skriftlig redegjørelse for fokus i gruppesesjonen. Regelmessig veiledning på opptak av kandidatenes egne gruppeterapier har vist god nytteverdi i forhold til å styrke hans/hennes kunnskaper og ferdigheter som terapeut.

Alle veiledere i sertifiseringsprogrammet er spesialister i klinisk psykologi. I tillegg har de en avansert sertifisering i skjematerapi.

Materialet må være fra din pågående gruppepraksis.

På generelt grunnlag anbefales det at man starter opp med egne grupper etter kurset «Kasusformulering i skjematerapi».  I veiledning vil du få systematisk tilbakemelding på egne gruppeterapier.

Godkjent deltagelse ved utdanningsprogrammet (oppmøte på samtlige kurs og 100 % fullført veiledning) og bestått eksamen honoreres med internasjonal sertifisering i gruppeskjematerapi.
Les mer her: https://schematherapysociety.org/Group-Certification

Har du spørsmål?

Vi svarer gjerne på det du lurer på.